Strona główna Wiadomości Lotos z rekordowym zyskiem w 2017 roku

Koncern opublikował roczne i kwartalne wyniki

Lotos z rekordowym zyskiem w 2017 roku

Petrolnet.pl, 8 marca 2018

Miniony rok to pierwszy okres realizacji nowej strategii rozwoju rozpisanej na lata 2017-2022. Grupa Kapitałowa Lotos osiągnęła najwyższy w historii spółki skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 65 proc.

Lotos z rekordowym zyskiem w 2017 roku

Autor: Grupa Lotos

Skonsolidowany oczyszczony zysk EBITDA liczony wg metodologii LIFO wyniósł prawie 3,1 mld zł i był o 18 proc. wyższy rdr. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły przeszło 24 mld zł.

Lotos wygenerował w 2017 r. ponad 3,1 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (blisko 2,6 mld zł w 2016 r., co stanowi wzrost o 18 proc.). Zadłużenie netto Lotosu na koniec 2017 r. spadło z 4,8 mld zł do 2,5 mld zł. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,8x (rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 1,9x).

Pozytywny wpływ na wyniki firmy miało w ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były wyższe od założeń Grupy Lotos odpowiednio o 8 proc. i 15 proc. Lepsze od oczekiwanych – o około 15 proc. – były także cracki produktowe na olej napędowy oraz lekki olej opałowy. Crack produktowy na benzynę motorową kształtował się nieznacznie poniżej założeń strategii – odchylenie o 1 proc. Średnioroczny kurs dolara wyniósł 3,78 PLN/USD wobec zakładanego 4,09 PLN/USD.

Segment wydobycia – większe zasoby i reorganizacja

W 2017 r. Lotos zwiększył do 88,2 mln baryłek zasoby wydobywalne 2P. Jest to rezultat rozpoznania dodatkowych ok. 5 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) w ramach złóż obszaru Sleipner oraz przeniesienia ok. 13 mln boe zasobów złoża Yme z kategorii 2C do kategorii 2P. Średnie wydobycie wyniosło w 2017 r. niemal 22,9 tys. boe/d, co przełożyło się na oczyszczony EBITDA segmentu 864 mln zł, względem 688 mln zł w 2016.

Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki są zgodne z ustaloną ścieżką strategiczną dla segmentu wydobywczego w strategii Grupy Lotos na lata 2017-2022 , tj.: wydobycie na poziomie 22 tys. boe/dzień, rezerwy 2P o wartości 60 mln boe oraz roczny wynik EBITDA w przedziale 0,6-0,7 mld zł.

W 2017 r. Lotos wydobył w sumie 8,4 mln boe węglowodorów. O 14 proc. mniejsze rdr wydobycie spowodowane było naturalnym sczerpywaniem się złóż na Litwie i w Norwegii oraz przestojami remontowymi infrastruktury wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wydobywczym Lotos podjął w pierwszej połowie 2017 r. decyzję o restrukturyzacji tego obszaru poprzez przeniesienie kompetencji i aktywów do wyspecjalizowanej spółki holdingowej – Lotos Upstream. Jej zadaniem jest sprawne zarządzanie międzynarodową działalnością wydobywczą Lotosu, w tym decydowanie o kierunkach nowych inwestycji. Celem spółki jest również powiększanie portfela aktywów oraz maksymalizacja jego wartości. W grudniu 2017 r. Lotos Upstream stało się właścicielem spółek Lotos Norge oraz Lotos Geonafta, znajdujących się wcześniej w portfelu Lotos Petrobaltic. Finalizowane jest również przejęcie udziałów w spółce realizującej projekt B4/B6. Podmioty te odpowiadają za 80 proc. aktualnego wydobycia Lotosu. Poprzez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos Upstream realizowana będzie większość inwestycji w tym segmencie, określonych w strategii Grupy Lotos na poziomie minimum 3 mld zł.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2018
ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA
w wersji elektronicznej – kliknij

W ramach realizacji projektu Yme, w październiku 2017 r. partnerzy koncesji zatwierdzili Plan Zagospodarowania Złoża (ang. PDO), który w dniu 19 grudnia 2017 r. został przekazany do zatwierdzenia przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii.

W ramach rozstrzygnięcia dorocznej rundy koncesyjnej APA 2017 (ang. Awards in Predefined Areas), 16 stycznia 2018 r. spółka Lotos Norge otrzymała od władz norweskich dwie nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze na Szelfie Norweskim: PL918S oraz PL910. Po przyjęciu nowych koncesji przez władze spółki, łączna ich liczba w portfelu Lotos Norge wzrośnie do 28. W chwili obecnej Grupa Kapitałowa Lotos jest właścicielem lub współwłaścicielem 33 koncesji morskich (szelf norweski, Bałtyk) i 10 lądowych (Polska, Litwa).

Segment produkcji i handlu – dobre wyniki pomimo postoju remontowego

W ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerobiła ponad 9,6 mln ton ropy naftowej. Na nieco niższy przerób, w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem 10,4 mln ton, wpłynął planowany, 6-tygodniowy postój remontowy. Prace remontowe przebiegły zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym 2017 r. było optymalne.

Dywersyfikacja surowcowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku i poprawy efektywności przerobu surowca, jak również krajowego bezpieczeństwa w sektorze energii. Po raz pierwszy w historii rafineria Lotosu przerabiała surowiec kanadyjski i amerykański. Poziom dywersyfikacji zakupu surowców w 2017 r. wyniósł blisko 22 proc. Pod koniec ub. r. Grupa Lotos podpisała pierwszą w historii polskich rafinerii umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej. W wyniku realizacji umowy w pierwszym kwartale bieżącego roku rafineria w Gdańsku osiągnęła w przerobie aż 40-procentowy udział gatunków ropy naftowej z kierunków innych niż wschodni.

Warto podkreślić, iż 2017 r. był drugim z kolei, w którym rynek odczuwał pozytywne efekty wdrożonego pakietu paliwowego. Wg danych POPiHN-u po trzech latach spadków rejestrowanej konsumpcji, spowodowanej intensywnym rozwojem szarej strefy, w 2017 r. konsumpcja paliw wzrosła o 12 proc. (o 2,82 mln m sześc.), osiągając poziom 26,3 mln m sześc., przy produkcji krajowej na poziomie 20,5 mln m sześc. i imporcie 7 mln m sześc.

W segmencie produkcji i handlu w 2017 r. Grupa Kapitałowa Lotos sprzedała 10,9 mln ton. produktów. Nieznaczny spadek sprzedaży rdr (o 1,3 proc.) wynikał głównie z ograniczenia sprzedaży eksportowej i postoju remontowego.

Sprzedaż krajowa Lotosu w 2017 r. wzrosła o 19 proc. Głównym motorem jej wzrostu była sprzedaż paliw silnikowych (olejów napędowych oraz benzyn), związana ze skutecznymi działaniami sprzedażowymi zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym. Wzrost sprzedaży olejów napędowych oraz benzyn wyniósł 19 proc. w obu kategoriach produktowych. Grupa Kapitałowa Lotos w 2017 r. osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6 proc.

Znaczący wzrost sprzedaży nastąpił również w segmencie asfaltów. Wysoka dynamika sprzedaży wynikała zarówno z pokrycia popytu wewnętrznego związanego z realizacją projektów budowlanych jak również z ograniczeniem sprzedaży asfaltów z krajowych i zagranicznych rafinerii.

W 2017 r. spółka Lotos-Air BP, która operuje na pięciu lotniskach – w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Olsztynie-Mazurach – odnotowała rekordowy, bo aż 42 proc. wzrost sprzedaży paliwa lotniczego.

Projekt EFRA

Na koniec 2017 r. zaawansowanie Projektu EFRA wyniosło niemal 90 proc. Do końca roku zmodernizowano lub wybudowano, a następnie przekazano do prób i testów budynek zasilania elektrycznego dla nowych instalacji (GPZ4), chłodnie wentylatorowe układu wody chłodniczej, instalację odsiarczania oleju napędowego, instalację produkcji tlenu (OGU), instalację regeneracji aminy i stripera wód kwaśnych, instalacje odzysku siarki, instalację sprężonego powietrza oraz część rurociągów międzyobiektowych.

Innowacje

Innowacyjne projekty, w które Grupa Kapitałowa Lotos systematycznie angażuje coraz większe środki, stanowią odpowiedź na wyzwania technologiczne i są warunkiem dalszego rozwoju Lotosu. Poza kluczowymi inicjatywami z obszaru elektromobilności, prowadzi badania nad paliwami alternatywnymi (biopaliwa, wodór) oraz realizuje pierwsze wspólne projekty ze start-upami w ramach akceleratora Space3AC. Jest współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, wspiera Krajową Ligę Innowacji. Intensywnie pracuje nad zbudowaniem zespołu i uruchomieniem funduszu Corporate Venture Capital.

Po zmianie strategii, celów i rozszerzeniu zakresu działalności spółka Lotos Lab przejęła  rolę nie tylko centrum badań i rozwoju, ale także lidera wdrożeń i komercjalizacji innowacyjnych projektów w Grupie Kapitałowej Lotos, realizowanych w ramach zwiększonego o blisko 100 mln zł kapitału własnego oraz środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł.

Lotos buduje również kulturę korporacyjną, wzmacniającą innowacyjność pracowniczą. W ramach programu Lotos Inspiruje pracownicy czterech spółek grupy zgłosili w minionym roku blisko 300 nowatorskich projektów, z których kilkadziesiąt jest lub będzie wdrażanych.
 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Konferencje

Komentarz

Komentarz dnia

Shell Polska: Dzielimy się naszym know-how

Marek Kulesza kierownik ds. rozwoju sieci partnerskiej Shell Polska

Kalendarium wydarzeń

Więcej...

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij
TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.