Strona główna Wiadomości MF: Nowe kasy rozwiążą problem „pustych faktur”

Stacja Benzynowa & Convenience Store - Tylko u nas!

MF: Nowe kasy rozwiążą problem „pustych faktur”

Petrolnet.pl, Stacja Benzynowa & Convenience Store, 31 października 2017

Na temat zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów regulacji prawnych, nakładających na właścicieli stacji paliw obowiązek wymiany kas fiskalnych rozmawiamy z Łukaszem Świerżewskim, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Finansów.

MF: Nowe kasy rozwiążą problem „pustych faktur”

Autor: Ministerstwo Finansów

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Finansów „(…) zaobserwowano proceder polegający na tym, że w przypadku gdy klient nie zabierze paragonu dokumentującego sprzedaż, sprzedający, w zamian za korzyść majątkową, wystawia do takich paragonów tzw. puste faktury na podatników, którzy na ich podstawie dokonują odliczenia podatku VAT oraz zawyżają koszty podatkowe. (…) Napływające sygnały dotyczą nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) (…)”. Czy ministerstwo dysponuje danymi obrazującymi skalę tego procederu? Czy wstępnie oszacowano straty budżetu powstające z tego tytułu?

Ministerstwo Finansów nie dysponuje szczegółowymi danymi obrazującymi skalę procederu wystawiania faktur na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów. Według danych szacunkowych, potencjalna wysokość strat podatkowych wynikających z opisanego procederu nadużyć dla branży paliwowej w skali roku wynosi ok. 360 mln zł z tytułu wyłudzeń zwrotów VAT z pustych faktur oraz ok. 300 mln zł wyłudzeń z tytułu ujmowania pustych faktur w kosztach podatkowych. Wyłudzenia tego rodzaju dotyczą jednak nie tylko branży paliwowej. Nadużycia tego rodzaju mogą potencjalnie występować w sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, niezależnie od rodzaju branży. W związku z czym kwota szacowanych strat w budżecie w związku z opisanym procederem może być znacznie wyższa.

W jaki sposób nowa ustawa pozwoli ukrócić proceder nienależnych odliczeń podatku VAT z tytułu zakupu paliw?

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zaproponowano regulację (art. 106b ust. 4), na mocy której w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. Zgodnie z zaproponowaną regulacją jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko w tej sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Chodzi bowiem o powiązanie wystawianej faktury z nabywcą konkretnego paragonu, tak żeby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury. Proponowana zmiana pozwoli na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paliw paragonów fiskalnych i dokonywania nienależnych odliczeń podatku VAT na podstawie tzw. „pustych faktur”.

Planowane przez Ministerstwo nowe regulacje są najbardziej podobne do tych na Węgrzech. Na ile udało się ograniczyć problem wyłudzeń VAT na tamtejszym rynku dzięki wprowadzeniu automatycznego systemu rejestrowania transakcji?

Rzeczywiście, planowane do wdrożenia w Polsce rozwiązanie, mające na celu poprawę ściągalności podatku, podobne jest do rozwiązania wprowadzonego na Węgrzech. Polega ono na stosowaniu przez podatników do prowadzenia ewidencji kas przesyłających informacje do centralnego systemu teleinformatycznego. Jak wynika z OSR do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz opracowania KPMG kasy online – Studium przypadku dla Polski, lipiec 2016, po wprowadzeniu tego rozwiązania na Węgrzech nastąpił istotny wzrost wpływów z VAT. Zgodnie z powołanymi opracowaniami w pierwszej połowie 2014 r. zanotowano wzrost wpływów z podatku VAT od sprzedawców detalicznych na poziomie 100 mln euro. Dla całego 2014 roku wpływy z VAT-u wzrosły o 8 proc. Dodatkowo, zastosowany system pozwolił na zidentyfikowanie dysproporcji między przychodami przedsiębiorcy przed i po instalacji kasy rejestrującej on-line (uszczelnienie systemu podatkowego przez identyfikację ukrytych przychodów).

Zgodnie z projektem ustawy właściciele stacji paliw będę zobowiązani wyposażyć się w nowe kasy umożliwiające zapis transakcji w pamięci urządzenia oraz przekazywanie (w sposób ciągły, bezpośredni i zautomatyzowany) informacji o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Do kiedy najpóźniej właściciele stacji paliw będę zobowiązani wyposażyć stacje w nowe urządzenia rejestrujące transakcje?

Zgodnie z projektowanym art. 4 ww. ustawy podatnicy dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych obowiązani zostali do ewidencji przy zastosowaniu nowego rodzaju kas rejestrujących z dniem 1 stycznia 2019 r. Wiąże się to z koniecznością poniesienia przez tych podatników kosztów zakupu kas o nowych funkcjonalnościach oraz kosztów dostępu do systemu (transmisji danych).

Kiedy powstanie Centralne Repozytorium Kas i system rejestrujący transakcje uzyska pełną sprawność?

Prawdopodobną datą uruchomienia Repozytorium CR i CEKR2 będzie III kwartał 2018 roku.

Kiedy właściciele stacji mogą spodziewać się kontroli w zakresie wymiany kas? Jak będą odbywały się takie kontrole? Jakie kary przewidziano dla właścicieli, którzy nie zamontują nowych urządzeń w przewidzianym terminie?

Specjalne kontrole do sprawdzenia wywiązania się z obowiązku instalowania kas fiskalnych online nie będą konieczne. Uruchomienie takich urządzeń  odbywać będzie się online. Możliwe będzie również porównywanie danych przesyłanych w ramach JPK z rejestrowanym obrotem na kasach fiskalnych. Oznacza to, że organy będą miały wiedzę, które podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT z tego obowiązku się nie wywiązują. Należy też pamiętać, że podatnicy, którzy są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących i nie wywiązują się z obowiązku instalacji i używania takiej kasy, zarówno obecnie jak i po wprowadzeniu kas online,  narażają się na sankcję na gruncie ustawy podatku od towarów i usług oraz na kary określone w przepisach kodeksu karnego skarbowego.

W będą przebiegały kontrole rozliczeń przesyłanych przez kasy do CRK? W jaki sposób będą karane ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach?

Kontrolę rozliczeń przesyłanych przez kasy będą polegały na analizie raportowanych danych pod względem rzetelności deklarowanych kwot obrotu i podatku. Analiza będzie dotyczyła zarówno stosowanych cen, prawidłowości zastosowanych stawek podatku (w szczególności stawek obniżonych) oraz ilościowo-wartościowego rozliczenia sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Analizie będą poddane również np. czas działania kas, czy ilość dokumentów anulowanych. Stwierdzone odstępstwa od norm w rozliczeniach będą podstawą do wszczęcia kontroli u przedsiębiorcy, i po ustaleniu, że są faktycznymi nieprawidłowościami, wyliczeniem prawidłowej kwoty podatku należnego i ewentualnych odsetek oraz zastosowaniem przepisów kodeksu karnego skarbowego w związku z nierzetelną ewidencją obrotów przy wykorzystaniu kas fiskalnych.

Wywiad ukazał się na łamach magazynu "Stacja Benzynowa & Convenience Store" (wydanie wrzesień-październik 2017, s. 28-29).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
  NOWOCZESNE I PRAKTYCZNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW
!!! ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA !!!
link do aktualnego numeru: WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

 


 

© BROG Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Personalia

Konferencje

Komentarz

Komentarz dnia

Moya: Zmiany rynkowe skłaniają do ewaluacji asortymentu

Filip Puchalski Dyrektor ds. Operacyjnych Moya

Kalendarium wydarzeń

Więcej...

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij
TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.