Strona główna Wiadomości Rzecznik MIiB: pierwsze kontrole VRS w 2018 roku

Stacja Benzynowa & Convenience Store - wywiad

Rzecznik MIiB: pierwsze kontrole VRS w 2018 roku

Petrolnet.pl, Stacja Benzynowa & Convenience Store, 2 listopada 2017

Przygotowania do rozpoczęcia kontroli odmierzaczy na stacjach pod kątem odzyskiwania par paliwa nadal trwają. O obowiązkach właścicieli stacji paliw, wynikających z nowelizacji ustawy oraz o ewentualnych konsekwencjach wynikających z ich niedopełnienia rozmawiamy z Szymonem Huptysiem, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rzecznik MIiB: pierwsze kontrole VRS w 2018 roku

Autor: MIiB

Proszę powiedzieć, wedle Państwa wiedzy, jak zaawansowane są przygotowania odpowiednich służb do wykonania postanowień znowelizowanej ustawy o dozorze technicznym w zakresie odbioru oparów przez dystrybutory na stacjach paliw?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nadzoruje jedną z trzech jednostek, której powierzono zadania związane z kontrolą urządzeń do odzyskiwania par paliwa – Transportowy Dozór Techniczny. Z uzyskanych informacji wynika, że TDT posiada aparaturę służącą do badania tzw. metodą mokrą, zgodnie z normą EN 16321-2. Inspektorzy TDT przeszli również niezbędne szkolenia.

Do kiedy właściciele stacji są zobowiązani najpóźniej wyposażyć dystrybutory w urządzenia odbierające opary?

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Termin na wyposażenie stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa upływa zasadniczo 31 grudnia 2018 r., szczegółowy harmonogram określa rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Jednocześnie, w przypadku istniejących stacji wyposażonych w urządzenia do odzyskiwania par paliwa starszego typu, wprowadzono zwolnienie tych stacji z obowiązku posiadania potwierdzenia wydanego przed producenta tych urządzeń na zgodność z normą EN 16321-1.

Kiedy branża może spodziewać się pierwszych kontroli?


Mając na uwadze ograniczenia w zakresie temperatury (od +5°C do +25°C), przy której można przeprowadzać badania urządzeń odzyskiwania oparów zgodnie z normą EN 16321-2, oraz to że obecnie finalizowane są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa, pierwsze kontrole stacji paliw, które zostały już wyposażone w urządzenia do odzyskiwania par paliwa, będą prowadzone w 2018 r.

Czy wszystkie dystrybutory na stacjach będą kontrolowane?

Kontroli będą podlegać te dystrybutory, z których wydawana jest benzyna.

Jaki będzie koszt takich kontroli i jak często będą się one odbywały?

Koszt ten będzie ustalany jako suma dwóch elementów: stawki jednostkowej (100 zł) pomnożonej przez liczbę poddanych badaniu węży nalewczych znajdujących się przy dystrybutorach oraz kosztów dojazdu inspektora.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa, okresowe badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa będą przeprowadzane raz na rok. W przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczne systemy monitorowania, które zapewniają wykrycie usterki w prawidłowym funkcjonowaniu systemu odzyskiwania oparów paliwa oraz samego systemu monitorowania, sygnalizowanie usterki oraz automatyczne zatrzymanie przepływu paliwa z wadliwego odmierzacza paliw płynnych, jeśli usterka nie zostanie naprawiona w ciągu 7 dni – raz na 3 lata.

Jakie nieprawidłowości w obrębie odbioru oparów mogą spowodować brak zgody na dalsze użytkowanie dystrybutora?

Decyzja o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia będzie wydawana w dwóch przypadkach:

1) jeżeli eksploatujący nie będzie posiadał dokumentu wystawionego przez producenta, potwierdzającego spełnienie przez to urządzenie wymagań określonych w normie PN-EN 16321-1:2014;

2)  niezapewnienia przez urządzenie minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa w wysokości co najmniej 85 proc. par produktów naftowych I klasy ulatniających się do powietrza atmosferycznego.

Jakie kary przewidziano dla właścicieli, którzy nie dopilnowali prawidłowego działania systemu odbioru oparów? Czy ich wysokość będzie zależna od ilości węży dystrybutorów z wadliwym odbiorem oparów?

W przypadku niezapewnienia prawidłowego działania urządzeń do odzyskiwania par paliwa organ właściwej jednostki dozoru technicznego wyda decyzję o wstrzymaniu eksploatacji tego urządzenia.

Sankcje karne zostały wprowadzone wyłącznie w przypadku braku poddania urządzenia do odzyskiwania par paliwa badaniom albo jego eksploatację wbrew decyzji o wstrzymaniu eksploatacji. W takiej sytuacji na właściciela stacji będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości nie niższej niż 100 zł albo kara ograniczenia wolności. Wysokość grzywny ustala się zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym. Jej wysokość będzie uzależniona od indywidualnych okoliczności związanych z popełnionym czynem, w tym skali naruszenia.

Jakie czynności formalne będą musieli podjąć właściciele dystrybutorów w razie negatywnego wyniku kontroli?

Po usunięciu nieprawidłowości będącej przyczyną negatywnego wyniku badania należy zgłosić urządzenie do jednostki dozoru technicznego, która przeprowadzała badanie, celem przeprowadzenia badania doraźnego. Urządzenie może zostać przywrócone do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania.


 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij
TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.