Strona główna Wiadomości URE o nowych regułach w koncesjonowaniu

Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2017

URE o nowych regułach w koncesjonowaniu

Petrolnet.pl, Stacja Benzynowa & Convenience Store, 7 grudnia 2017

Kwestie dotyczące koncesjonowania paliw ciekłych zostały uregulowane w ustawie Prawo energetyczne, przy czym regulacje prawne dotyczące obowiązku koncesjonowania w zakresie paliw ciekłych w 2016 r. uległy istotnej zmianie.

URE o nowych regułach w koncesjonowaniu

Autor: Shutterstock

W dalszym ciągu nie wymaga uzyskania koncesji wykonywanie działalności w zakresie obrotu gazem płynnym (LPG), jeżeli roczna wartość tego obrotu nie przekracza równowartości 10 tys. euro).

Począwszy od 2 września 2016 r., likwidacji uległo natomiast zwolnienie z obowiązku koncesyjnego dla obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, które uprzednio obowiązywało w przypadku rocznej wartości obrotu nieprzekraczającej równowartości 1 mln euro. Dodatkowo, obowiązek koncesyjny uległ rozszerzeniu także o przeładunek paliw ciekłych, którego realizacja wymaga teraz koncesji. Zmianie uległo również samo pojmowanie tego, czym są paliwa ciekłe, a to za sprawą szczegółowej ich definicji określonej w Prawie energetycznym oraz rozporządzenia paliwowego, które weszło w życie 16 grudnia 2016 r.

Zaostrzeniu uległy także przesłanki udzielenia oraz cofnięcia koncesji na paliwa ciekłe. Podmioty objęte obowiązkiem koncesyjnym zobowiązane zostały do złożenia w określonych terminach kolejnych wniosków. Niedotrzymanie któregoś z tych terminów skutkowało z reguły wygaśnięciem posiadanej koncesji na paliwa ciekłe.

Z perspektywy prezesa URE wyraźne zaostrzenie reguł funkcjonowania na rynku paliw ciekłych dopełnione zostało również określeniem daleko idących uprawnień kontrolnych oraz wzbogaceniem katalogu sankcji, w tym surowych kar pieniężnych, za nieprzestrzeganie tych reguł.

Nadrzędnym celem, jaki przyświecał zmianom, była walka z szarą strefą na rynku paliw ciekłych, zapobieganie próbom wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne, nakierowane na walkę z tymi zjawiskami, zapoczątkowane zostały już w 2014 r. Wprowadzono wówczas dodatkowe reguły obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, skutkujące m.in. odrębnym koncesjonowaniem tego obrotu oraz zabezpieczeniami majątkowymi określonych należności publicznoprawnych w wysokości 10 mln zł, składanymi przez koncesjonariuszy posiadających koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Do 1 września 2016 r. funkcjonowało wyłączenie spod obowiązku złożenia tego zabezpieczenia dla gazu płynnego LPG, jednak po tej dacie wyłączenie to zostało zlikwidowane. Spotkało się to z krytyczną oceną większości podmiotów operujących wyłącznie na rynku LPG. W 2016 r. najczęściej stosowaną przez przedsiębiorców formą zabezpieczenia okazała się gwarancja bankowa, której zalecana treść została opublikowana na stronie internetowej urzędu. Na drugim miejscu uplasowało się upoważnienie Prezesa URE do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Od września 2016 r. uległ zmianie także organ właściwy do obsługi ww. zabezpieczeń majątkowych. Przed tą datą był nim Prezes URE, który został pozbawiony tej kompetencji na rzecz naczelników właściwych urzędów celnych, a obecnie organów skarbowych.

Wprowadzone w 2014 r. i 2016 r. nowe reguły koncesjonowania rynku paliw ciekłych, przysporzyły przedsiębiorcom licznych trudności, począwszy od interpretacji definicji paliw ciekłych, wytwarzania paliw ciekłych i zjawiska obrotu z zagranicą, a skończywszy na terminowym złożeniu prawidłowego wniosku o zmianę posiadanej koncesji.

Dopiero na koniec 2016 r. (15 grudnia ub.r.) rozporządzenie ministra energii określiło „Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących”, zatem początek 2017 r. był bardzo intensywny i burzliwy dla sektora paliwowego.

Autor: Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Regulacji Energetyki

Artykuł ukazał się na łamach publikacji "Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2017" (strona 30) – wydaniu specjalnym czasopisma "Stacja Benzynowa & Convenience Store".

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
  NOWOCZESNE I PRAKTYCZNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW
!!! ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA !!!
link do aktualnego numeru: WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK


 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij
TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.