Akcyza na LPG bez papieru

Udostępnij artykuł

System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System) to tworzony, w ramach projektu prowadzonego przez Komisję Europejską, komputerowy system mający być wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. System ten ma zastąpić stosowany obecnie w formie papierowej administracyjny dokument towarzyszący, dołączany do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Stosowanie systemu do obsługi ww. przemieszczeń będzie obowiązkowe.

Uczestnikami systemu będą podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej, a zatem składy podatkowe zarejestrowani i niezarejestrowani handlowcy oraz podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy.

Działanie EMCS
1) Wysyłający wysyła projekt e-AD
2a) Państwo członkowskie wysyłki dokonuje walidacji (sprawdzenia) e-AD i odsyła do wysyłającego nadając numer ARC
2b) Administracja państwa członkowskiego wysyłki przesyła e-AD do państwa członkowskiego przeznaczenia
2c) Administracja państwa członkowskiego przeznaczenia przesyła e-AD do odbiorcy wyrobów akcyzowych
3) Wysyłający wysyła wyroby akcyzowe
4) Wyroby akcyzowe przybywają do miejsca przeznaczenia
5) Odbierający wyroby akcyzowe wysyła projekt raportu odbioru wyrobówKorzyści stosowania systemu EMCS
6a) Administracja państwa członkowskiego odbioru dokonuje walidacji (sprawdzenia) raportu odbioru i odsyła go do odbiorcy
6b) Administracja państwa członkowskiego przeznaczenia przesyła raport odbioru wyrobów do państwa członkowskiego wysyłki
6c) Administracja państwa członkowskiego wysyłki przesyła raport odbioru do wysyłającego wyroby akcyzowe

Korzyści stosowania sytemu EMCS
uproszczenie przemieszczania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy dzięki zastosowaniu elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego i rezygnacji ze stosowania dokumentów papierowych (w tym ręcznego wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego, jego archiwizowania itp.);
możliwości automatycznego sprawdzenia kontrahentów do których wysyłane są wyroby przed dokonaniem wysyłki wyrobów (poprzez bazę SEED)
" bieżące monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych;
" możliwość natychmiastowego potwierdzania elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego, umożliwiające otrzymanie wyrobów przez właściwego odbiorcę i minimalizujące ryzyko nieprawidłowych danych;
" możliwość szybszego zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego dzięki szybszemu potwierdzeniu zakończenia przemieszczania wyrobów;
" możliwość integracji procesów w systemie EMCS z innymi systemami komputerowymi takimi jak SEED (System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy) oraz ECS (Excise Control System).
Wdrożenie systemu EMCS

Wdrożenie Systemu EMCS zostało podzielone na trzy etapy, z których każdy zawiera określoną ilość funkcjonalności jakie w danym etapie będą obsługiwane. Podane poniżej daty dotyczące poszczególnych faz wdrożenia są datami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od postępów prac nad dyrektywą.
1) Pierwsza faza (FS0) będzie obsługiwała tylko zadania związane z odbiorem informacji związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy otrzymywanych z innych państw członkowskich, które zdecydują się na wysyłkę elektronicznych komunikatów dotyczących przemieszczania. są bardziej zaawansowane we wdrożeniu systemu. Państwa będące w fazie FS0 będą miały możliwość jedynie wysyłania raportu odbioru wyrobów. Niektóre państwa członkowskie będą gotowe do obsługi funkcjonalności tej fazy od 1 kwietnia 2010 r. (Polska nie będzie gotowa).

2) Druga faza (FS1) pozwoli na obsługę głównych funkcjonalności systemu związanych m.in. z wysyłaniem ADT, jego anulowaniem, otrzymaniem raportu odbioru czy zmianą miejsca przeznaczenia wyrobów. Państwa członkowskie powinny mieć wdrożone funkcjonalności fazy FS1 do 1 stycznia 2011 r.

3) Ostatnia (trzecia) faza (FS2) wprowadza wszystkie pozostałe funkcjonalności przewidziane w systemie EMCS i rozpoczyna się od 1 stycznia 2012 r.
Źródło: Ministerstwo Finansów
 

Opublikowano: 27.04.2010
Aktualizacja: 27.04.2010