Czyste paliwo:A może MadeGasCar?

Udostępnij artykuł

Projekt MadeGasCar (ang. Market development for gas driven cars) Rozwój rynku pojazdów napędzanych gazem realizowany jest przez Konsorcjum składające się z 15 partnerów z 10 krajów europejskich. Głównym jego celem jest dążenie do rozwijania rynku pojazdów napędzanych naturalnym gazem (CNG, biogaz) wraz z powiększaniem liczby pojazdów wykorzystujących alternatywne paliwo, jak również wzmocnienie zaopatrzenia i infrastruktury dystrybucji biogazu i gazu naturalnego do zasilania pojazdów. Projekt zwraca się w kierunku istniejących barier oraz przeszkód poprzez stworzenie większej akceptacji po stronie konsumenta, kształcenie właścicieli flot, dealerów samochodów, tworzenie programów pobudzających i podnoszących świadomość oraz poprzez działalność informacyjną. Z drugiej strony realizacja projektu będzie obejmować czynności dla stworzenia lepszej infrastruktury (stacje tankowania) gazu ziemnego, także struktury rynku włączając w to integrację biogazu.
Zwiększone wykorzystanie gazu jako paliwa samochodowego, większa liczba stacji, włączenie biogazu do łańcucha paliw i zwiększenie liczby pojazdów napędzanych gazem to spodziewane efekty realizacji osiągnięte poprzez wykonanie planów działania opracowanych w ramach projektu. Będzie miało to bezpośredni wpływ na regionalne rynki, jak również na producentów pojazdów i krajowe przepisy. Gwarantowany jest szeroki efekt projektu MadeGasCar.
Przykład praktyki we wdrażaniu NGV – Rzeszów
Miasto Rzeszów jako trzecie miasto w Polsce wprowadziło autobusy zasilane CNG. MPK przyjęło 10-letni plan zakupu autobusów na CNG, zakładając kupno minimum 5 sztuk autobusów rocznie. W celu szybszego rozpoczęcia eksploatacji autobusów CNG dokonano modernizacji 2 . autobusów JELCZ 120 M. W maju 2004 r. zakupiono 5 sztuk niskopodłogowych autobusów Jelcz 125M/4/CNG, kolejnych pięć autobusów z Jelcza przybyło do Rzeszowa w 2005 roku.
W przeciągu kilku lat MPK Rzeszów przetestował różne typy fabrycznych autobusów na CNG. Obecnie Rzeszów posiada 40 autobusów napędzanych CNG. W 2004 r. oddano do eksploatacji stację napełniania gazem, ze sprężarką o wydajności ok. 60 m3 gazu na godz. Następnie została ona rozbudowana o w sprężarkę o wydajności 300 m3/h i 600m3/h. Eksploatacja autobusów napędzanych gazem jest tańsza o 20-30% od eksploatacji autobusów na olej napędowy. Zastosowanie CNG w MPK Rzeszów to także ochrona środowiska, czyli efekt ekologiczny wynikający z zastosowania CNG. Rzeszów w tym roku otrzymał nagrodę na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce. W przeciągu najbliższych kilku lat połowę floty (ok.100sztuk) autobusów MPK Rzeszów ma być napędzane dzięki CNG.
Biogaz jako paliwo
Biopaliwo gazowe, czyli biogaz, powstaje jako produkt beztlenowej fermentacji odpadów organicznych. W tym procesie 60% materii organicznej zmieniane jest w biogaz. Sprężony i oczyszczony biogaz może służyć jako paliwo dla pojazdów silnikowych. Wysoka zawartość metanu umożliwia zastosowanie biogazu o jakości zbliżonej do gazu ziemnego. Oferowany biogaz w krajach Europy może być również zastosowany w pojazdach CNG.
Aktualnie pracuje w Europie 65 wielkich biogazowni – z tego aż 22 w samej tylko Szwecji – w których wydziela się czysty metan i spręża na stacjach tankowania paliw silnikowych, głównie dla samochodów osobowych oraz autobusów. Są to biogazownie, wytwarzające po około 500 m3 metanu godzinowo, co odpowiada zapotrzebowaniu na nośniki energii około 2000 gospodarstw domowych.
Ekologia i ekonomia
Gaz ziemny spełnia wszystkie obowiązujące i przyszłe światowe normy emisji substancji toksycznych z silników. Przy uwzględnieniu pięciu najbardziej istotnych kryteriów, tj.: emisji składników toksycznych, emisji CO2, autonomii pojazdu (odległości możliwej do pokonania bez uzupełniania paliwa), dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem pojazdu do zasilania paliwem alternatywnym, kosztu paliwa i infrastruktury, gaz ziemny okazuje się bardzo interesującą alternatywą dla paliw ropopochodnych.
W porównaniu emisji spalin w pojazdach NGV (ang. Natural Gas Vehicle) na biogaz czy też CNG do emisji spalin w pojazdach benzynowych następuje kolejno:
CO – obniżenie emisji o 60-80%
NMHC – obniżenie o ok. 85%
NOx – obniżenie o 50-80%
CO2 – obniżenie o ok. 20%
Na podkreślenie zasługuje kwestia bezpieczeństwa sprzętu i tankowania. Biorąc pod uwagę własności gazu ziemnego (granice samozapłonu w wąskim przedziale procentowego udziału gazu ziemnego w powietrzu oraz wysoką temperaturę zapłonu) jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne paliwo niż benzyna, ON czy nawet LPG. Ciśnienie robocze w zbiornikach CNG w pojazdach nie przekracza 250 bar. Jeśli z jakiegoś powodu nastąpiłoby rozszczelnienie zbiornika ze sprężonym gazem ziemnym, to konstrukcja takiego zbiornika zapewnia, iż rozszczelnienie następuje bez wybuchu i rozerwania butli, a poprzez wyciek. Dla sprężonego gazu ziemnego oznacza to gwałtowne obniżenie jego temperatury wskutek rozprężenia, co z kolei praktycznie uniemożliwia zapalenie się tego gazu, bo temperatura zapłonu wynosi ponad 630oC. Pomimo jednak wszystkich zalet, które docenione zostały w wielu krajach świata, gaz ziemny i biogaz ma trudności, aby w sposób znaczący zaistnieć na polskim rynku paliwowym. Wynika to nie tylko z szerokich barier dla tego rynku, ale również z niewystarczającego zaangażowania zainteresowanych szerokim wykorzystaniem tego paliwa podmiotów. Brak jest wyraźnych długofalowych prowadzonych na szeroką skalę akcji promocyjnych i rosnących nakładów na rozwój infrastruktury, które mogły by być pierwszymi sygnałami pozytywnych zmian.
Więcej informacji o projekcie na: http://www.madegascar.eu

Autor: Kinga Kalandyk
Specjalista ds. energetyki odnawialnej, Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Związana zawodowo z energetyką odnawialną od momentu ukończenia studiów na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, specjalności Odnawialne Źródła Energii (2006). Od 2006 r. pracuje w Podkarpackiej Agencji Energetycznej (PAE) na stanowisku specjalisty. Jest odpowiedzialna za przygotowywanie analiz, opracowań oraz strategii w zakresie energetyki w tym OZE oraz poszanowania energii i czystego transportu, przygotowywanie lokalnych oraz regionalnych planów energetycznych.. Od 2007 roku bierze czynny udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych z Programów Ramowych UE z zakresu OZE. Od września 2007 roku realizuje Projekt MadeGasCar "Market development of gas driven cars including supply and distribution of natural gas and biogas" (Rozwój rynku pojazdów napędzanych gazem, zaopatrzenia i sieci dystrybucyjnej gazu naturalnego i biogazu). Jest autorem publikacji z zakresu energetyki odnawialnej w tym tematyki CNG i biogazu.
 

Opublikowano: 27.04.2010
Aktualizacja: 27.04.2010