Delfin zmodernizował zbiorniki na stacjach

Udostępnij artykuł

– Już teraz Delfin jest przygotowany do nowych przepisów, które mają zacząć obowiązywać od początku 2013 r. Praktycznie na każdej stacji znajdują się przynajmniej dwa zbiorniki, na olej napędowy oraz benzynę PB-95, co pozwoliłoby zachować ciągłość pracy stacji. Tym bardziej, że w działających na lokalnych rynkach stacjach są to dwa podstawowe paliwa – podkreśla Marek Pietrzak.

Zgodnie z danymi UDT Technicznego na koniec października 2009 r. nowe wymagania nałożone w rozporządzeniach Ministra Gospodarki spełniało zaledwie ok. 47 zbiorników na stacjach paliw. W trakcie modernizacji było natomiast kolejnych 3,6 proc. zbiorników. w listopadzie 2009 r. już około 50 proc. zbiorników na stacjach paliw i około 37 proc. w bazach magazynowych spełniało nowe wymagania.
Kwestie związane z warunkami jakie powinny spełniać stacje i bazy paliw regulowane są przez odpowiednie rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pierwsze z nich to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063). Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1753), które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem był to koniec 2007 roku . Wykonanie modernizacji w takim terminie było jednak praktycznie niemożliwe. Na przełomie października i listopada 2007 roku wymagania przepisów spełniało około 35 proc. zbiorników na stacjach i około 28 proc. zbiorników w bazach paliw. Ministerstwo Gospodarki przedłużyło zatem modernizację o 5 lat czyli do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministerstwo stacje paliw powinny być wyposażone w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, oraz w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Rozporządzenie mówi również o tym, że bazy paliw należy wyposażyć w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Drugim dokumentem regulującym kwestie związane z modernizacją zbiorników jest rozporządzenie, z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (Dz. U. Nr 113, poz. 1211). Zostało ono znowelizowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 60 z 2008 r., poz. 371). Zmiany dotyczyły głównie rozszerzenia katalogu urządzeń i systemów sygnalizujących powstanie wycieku oraz zabezpieczających przed przenikaniem czynnika roboczego (produktów naftowych) do środowiska, co pozwala Urzędowi Dozoru Technicznego na uznawanie za wystarczające także takich rodzajów zabezpieczeń, które wcześniej nie były ujęte w rozporządzeniu.

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010