Elstar Oils: Zwiększenie finansowania o 25 mln zł

Udostępnij artykuł

Jednocześnie umowa przewiduje wydłużenie zakończenia okresu finansowania z pierwotnie ustalonej daty 17 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Ponadto spółka Biopaliwa zobowiązana jest do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią: hipoteka kaucyjną na nieruchomości położonej w Malborku, zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i produktów gotowych, przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości i przedmiotu zastawu, poręczenie wg prawa cywilnego Elstar Oils SA oraz przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Biopaliwa S.A.
W 2009 roku zysk operacyjny Elstar Oils wzrósł do 39 mln zł z 36,3 mln zł, natomiast przychody zwiększyły się do poziomu 650,3 mln zł, z 576,3 mln zł w 2008 roku, przy czym przychody ze sprzedaży biopaliw wyniosły ok. 30 proc.
Elstar Oils S.A., który jest producentem olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych rozwija nowy obszar biznesowy na tworzącym się w Polsce rynku biopaliw, poprzez produkcję estrów metylowych.
W tym celu spółka wybudowała zakład produkcyjny w Malborku o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton estrów metylowych rocznie. Rozwinęła również moce produkcyjne oleju rzepakowego, aby zapewnić surowiec zgodny z wymogami przepisów.
Cały proces produkcji estrów metylowych w firmie Elstar Oils spełnia wszystkie wymogi ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Nowoczesną fabryką zarządza spółka Biopaliwa, podmiot zależny w 100 proc. od Elstar Oils, powołany specjalnie w celu produkcji estrów metylowych i gliceryny.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji olejów i tłuszczów roślinnych pozwoliło na osiągnięcie najwyższego standardu procesów technologicznych. Spółka wdrożyła system jakości zapewniający jej stałą i najwyższą jakość wytwarzanych produktów i uzyskała świadectwo jakości wydane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
Spółka posiada również koncesję na wytwarzanie paliw płynnych, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, pozwalającą na sprzedaż estrów metylowych jako samoistnego paliwa (tzw. Biodiesel B 100).

Opublikowano: 08.04.2010
Aktualizacja: 08.04.2010