J&S, Petraco, Neste największymi dostawcami Lotosu

Udostępnij artykuł

Udział w zaopatrzeniu Grupy Lotos powyższych dostawców wyniósł odpowiednio: 26 proc., 13 proc. oraz 10 proc.

W 2008 roku było natomiast tylko dwóch takich dostawców: J&S Service Investment i Petraco Oil Company. Ich udział zaopatrzeniu Lotosu wyniósł odpowiednio 35,81 proc. oraz 19,57 proc.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Lotos osiągnęły w 2009 roku poziom 12 mld 697 mln zł, czyli o 14,8 proc. mniej niż w 2008 roku.

Spadek przychodów to efekt przede wszystkim niższego poziomu średniorocznych notowań produktów naftowych na rynkach światowych w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem. Średni poziom notowań cen ropy Brent dtd w 2009 roku wyniósł 61,67 USD/bbl, tj. o 36,6 proc. mniej niż średnioroczne notowania ropy Brent dtd w 2008 roku. Przychody netto ze sprzedaży produktów stanowiły 90 proc. sumy przychodów ze sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły w 2009 roku 1.272,5 mln zł, tj. o 83,3 proc. więcej niż w roku 2008. Przychody netto ze sprzedaży krajowej produktów stanowiły 87,5 proc. przychodów netto ze sprzedaży produktów ogółem.

Ogółem masa sprzedaży produktów i towarów ropopochodnych w Grupie Lotos w 2009 roku wyniosła 7.365,4 tys. ton, z czego 636,6 tys. ton stanowiła sprzedaż towarowa paliw. Wolumen sprzedaży ogółem w 2009 roku był na poziomie zbliżonym do wolumenu z 2008 roku. Największy 50,1 proc. udział w strukturze sprzedaży miały oleje napędowe. W 2009 roku sprzedano ich 3.688,5 tys. ton, tj. o 689,2 tys. ton więcej niż w roku poprzednim. Równocześnie nastąpił spadek sprzedaży pozostałych grup produktowych, głównie ciężkiego oleju opałowego (-203,8 tys. ton), paliwa bunkrowego (-172,2 tys. ton) oraz paliwa lotniczego (-126,1 tys. ton). Wolumen sprzedaży krajowej wzrósł w 2009 roku o 642,4 tys. ton, tj. o 11,2 proc.. Udział sprzedaży krajowej w ogólnej masie sprzedaży wzrósł o 8,8 punktu procentowego. Średnia cena sprzedaży netto wyniosła w 2009 roku 1.723,9 zł/t i spadła o 14,7 proc. w porównaniu z rokiem 2008.

Zysk netto z działalności kontynuowanej w 2009 roku Grupy Lotos wyniósł 591,3 mln zł, wobec straty netto w 2008 roku w wysokości -675,7 mln zł.
 

 

 

Opublikowano: 05.05.2010
Aktualizacja: 05.05.2010