Lotos i Energa wybudują elektrociepłownię

Udostępnij artykuł

Moc elektryczna nowego zakładu, którego powstanie planuje się na terenie gdańskiej rafinerii, to maksymalnie 250 MW. Zgodnie z zapisami umowy, oba koncerny wyraziły wolę podjęcia współpracy mającej na celu przygotowanie projektu pod względem modelu finansowania przedsięwzięcia, uzgodnień środowiskowych oraz doboru optymalnej technologii. Po zakończeniu procesu przygotowawczego zostanie powołana spółka celowa do realizacji budowy obiektu.

– W przypadku uruchomienia nowej elektrociepłowni zyskamy nie tylko dodatkowe megawaty, ale również zwiększymy produkcję pary technologicznej, która jest nieodzownym medium w procesach produkcyjnych, jakie zachodzą w rafinerii – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy Lotos – Istotne jest również to, że ten projekt wydaje się być bardzo interesujący z punktu widzenia ekonomicznego. Paliwem do produkcji energii elektrycznej oraz pary technologicznej byłaby ciężka pozostałość po przerobie ropy naftowej, pochodząca bezpośrednio z rafinerii.

– Dla Grupy Energa to niezwykle istotna inwestycja ze względu na konsekwentne wdrażanie strategii grupy, w kontekście powstawania nowych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej. Nie bez znaczenia jest dobór technologii ich wytwarzania. Priorytetem jest jej maksymalnie przyjazny dla środowiska charakter. To już drugi projekt realizowany z partnerem, który tak jak nasza firma, rozumie potrzeby rozwoju pomorskiej gospodarki. Idealnie wpisuje się też w naszą strategię inwestycyjną, której częścią jest również budowa wraz z Grupą Lotos i PGNiG elektrociepłowni gazowej w Gdańsku – ocenia Mirosław Bieliński, prezes spółki Energa.

Zakłada się, że elektrociepłownia wyposażona będzie w najnowocześniejsze systemy odsiarczania i odazotowania spalin, które pozwolą wypełnić normy emisyjne obowiązujące od 2016 r. Planowany zakład będzie mógł się również przyczynić do zbilansowania potrzeb energetycznych Pomorza oraz poprawi stan bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wspólny projekt energetyczny w Gdańsku jest zgodny zarówno z Programem 10+, realizowanym od 2007 r. przez Grupę Lotos, jak i strategią rozwoju koncernu Energa, która zakłada inwestycje rzędu 20 mld zł, w tym w nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotosu po czterech kwartałach ubiegłego roku przekroczyły 14,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 883 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie 424 mln zł.
Dzięki efektywnej realizacji Programu „10+” przerób ropy w rafinerii w Gdańsku wzrośnie w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3 proc.. To o blisko 3 punkty procentowe więcej niż w 2008 r. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.

Grupa Energa jest jednym z polskich holdingów energetycznych. Głównymi obszarami jej działalności są wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej i ciepła. Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Grupa Energa posiada 45 elektrowni wodnych. Współpracuje także z lokalnymi producentami energii ze źródeł odnawialnych. Do jej sieci przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Pozwala to jej realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania ene rgii ze źródeł ekologicznych, a zielona energia to już blisko 13 procent energii elektrycznej dostarczanej przez Energę do jej klientów. Grupa Energa to także jeden z największych pracodawców w Polsce – zatrudnia ponad 12,5 tys. osób.
 

Opublikowano: 28.04.2010
Aktualizacja: 28.04.2010