Naftobudowa wybuduje zbiornik w Amsterdamie

Udostępnij artykuł

Wartość umowy została ustalona w oparciu o ceny jednostkowe i wynosi 4 966 500 euro, co stanowi równowartość kwoty 19 352 tys. zł. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10 proc. wartości umowy.

Wcześniej, w dniu 18 marca 2010 r. Polimex-Mostostal zawarł kontrakt z holenderską firmą Botlek Tank Terminal B.V. na budowę „pod klucz” terminala zbiornikowego o pojemności 185 tys. m3 do magazynowania olejów mineralnych, olejów roślinnych i paliw płynnych w porcie Rotterdam.

Podwykonawcą projektu o wartości netto to 52 mln euro jest Naftobudowa S.A., spółka z Grupy Polimex-Mostostal. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w 4. kwartale 2011 r.

Polimex-Mostostal jako Generalny Realizator Inwestycji jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu prac w tym: dokumentacji projektowej, robót budowlanych, prefabrykacji i montażu zbiorników i rurociągów, dostawy i montażu urządzeń, wykonania instalacji elektrycznych i innych oraz rozruchu terminala

Naftobudowa otrzymała 12 stycznia otrzymała pozytywną, pisemną Opinię Biegłego Rewidenta wydaną po zbadaniu Planu Połączenia Polimex-Mostostal S.A. (Spółka Przejmująca) z następującymi Spółkami: Energomontaż S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont sp. z o.o., ZRE Kraków sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE Rybnik sp. z o.o., ECeRemont sp. z o.o. (Spółki Przejmowane), sporządzoną przez dr Annę Bernaziuk – Biegłego Rewidenta nr 173 wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Naftobudowa zajmuje się prefabrykacją, dostawą i montażem zbiorników magazynowych, montażem instalacji przemysłowych w rym rurociągów technologicznych. Firma wykonue usługi m.in. dla przemysłu naftowego i petrochemicznego.

W 2008 i 2009 roku Naftobudowa S.A., na zlecenie Lurgi S.A., rezalizowała prace związane z projektem HGU II na terenie rafinerii Lotos w Gdańsku.

Naftobudowa S.A. jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. i obecnie jej strategicznym akcjonariuszem jest Polimex-Mostostal S.A.
 

Opublikowano: 28.04.2010
Aktualizacja: 28.04.2010