Nowe Prawo celne z podpisem prezydenta

Udostępnij artykuł
8 kwietnia 2021 r. prezydent RP podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ujednolici i usprawni wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Nowe rozwiązania dotyczą również identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

– Ustawa wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów. Jest wynikiem analizy stosowania przepisów celnych po wdrożeniu w 2016 r. unijnego kodeksu celnego, jak również odpowiedzią na sygnały od pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowane przez nas rozwiązania spotkały się z aprobatą środowisk gospodarczych zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą. Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych – podkreśla szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Zmiany dla importerów

W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla określenia należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej (o ile będą one należne). W konsekwencji tego postępowania wydana zostanie jedna decyzja dla wszystkich tych należności i opłat. Obecnie postępowanie celne i podatkowe prowadzone są odrębnie a w ich wyniku – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji (dotyczących należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – w przypadku importu paliw silnikowych i paliwowej – w przypadku importu paliw silnikowych i gazu). Wprowadzone rozwiązanie ograniczy koszty po stronie podmiotów dokonujących importu towarów oraz izb administracji skarbowej, a także ułatwi i usprawni działalność importową. Obsługa celna importerów stanie się sprawniejsza i szybsza.

Ponadto odformalizowana zostanie procedura wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz gwarantów będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i on będzie decydował o wpisie do tego rejestru. Odformalizowany zostanie również wpis osoby na listę agentów celnych. Wpis na listę będzie, tak jak obecnie, decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Skrócony zostanie czas oczekiwania podmiotów i osób zainteresowanych na taki wpis, gdyż sam wpis odpowiednio do wykazu albo na listę będzie decyzją.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2021
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Ponadto nowe przepisy ujednolicają tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów.

Ustawa umożliwi nadawanie numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany w zakresie identyfikacji podatkowej będą korzystne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Zmiany w obszarze gier hazardowych

Nowe przepisy wprowadzają uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych m.in. poprzez umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej. Kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych, uzyska naczelnik urzędu celno-skarbowego, właściwy do prowadzenia czynności audytowych.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Ustawa wprowadza również zmiany dostosowujące przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego stanie się organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych (obecnie informacje te składane są do naczelnika urzędu skarbowego).

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

•            13 (dotyczących zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych), który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

•            12 (dotyczącym zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) , który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.04.2021
Aktualizacja: 09.04.2021