Ochrona środowiska stacji

Udostępnij artykuł

Polskie prawodawstwo należy do jednych z najbardziej skomplikowanych w cywilizowanym świecie. A to w połączeniu dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z obecności naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej nie ułatwia życia przedsiębiorcom działającym na naszym rynku. Nie inaczej jest w przypadku stacji paliw. Mnóstwo przepisów, ustaw i ich nowelizacji, rozporządzeń oraz interpretacji tych wszystkich zapisów może przyprawić siwych włosów nawet najbardziej wytrwałych przedsiębiorców. Stacje paliw są w tej szczególnie trudnej sytuacji, gdyż to właśnie na barkach ich właścicieli krzyżują się dwie bardzo prawnie skomplikowane dziedziny gospodarki: obrót paliwami oraz ochrona środowiska. Handel paliwem wymaga od władz stosownych, bardzo szczegółowych regulacji, gdyż ich brak skutkowałby powstaniem wielu nadużyć, które w konsekwencjach mogłoby być niebezpieczne dla klientów stacji i ich pojazdów, a w dalszej perspektywie nawet zagrozić gospodarce narodowej i bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Nie mniej jednak ważne jest, aby dbać o właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego. Odpowiedni jego stan – jakość wody, powietrza oraz brak hałasu zapewni bezpieczeństwo obsłudze oraz klientom stacji paliw. Te z pozoru oczywiste kwestie są również regulowane wieloma bardzo skomplikowanymi przepisami oraz wymagają specjalistycznych badań, wykonywanych przez fachowe laboratoria. Warto jednak zadbać o to, żeby stacja spełniała najwyższe standardy. Pozwoli to zapewnić bezpieczne warunki pracownikom oraz uniknąć niemałych kar finansowych.

Środowisko pracy

Jak zapewniają eksperci pracodawca odpowiedzialny jest za ochronę zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do wymienionych w przepisach obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Obowiązek ten wynika z Kodeksu Pracy (Dział dziesiąty, rozdział I, V, VI) oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia: z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. nr 73, poz. 645 z późniejszymi zmianami) oraz z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 280, poz. 2771). Istotne dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy jest także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (test jednolity z 2003r. Dz. U. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. nr 157, poz. 1318), a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami).

Co z tego wynika?

– Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że pracodawca w terminie, nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności stacji paliw, jest zobowiązany do wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Najczęściej badania dotyczą pomiarów stężeń węglowodorów benzynowych i aromatycznych, hałasu, oświetlenia, mikroklimatu, a na stacjach z modułem sprzedaży LPG zawartości propanu i butanu – mówi przedstawiciel firmy prowadzącej badania środowiskowe m.in. na stacjach paliw. Jak dodaje, zakres badań wynika z analizy czynników szkodliwych mogących występować na danym stanowisku pracy (oceny ryzyka zawodowego), a badania i pomiary wykonują laboratoria akredytowane na zlecenia właściciela stacji paliw zgodnie z ustawą z 2002 r. o systemie oceny zgodności. Według ekspertów, pracodawca ma obowiązek prowadzić „rejestr czynników szkodliwych” i o wynikach badań niezwłocznie informować pracowników.
– Wyniki badań należy przechowywać przez 3 lata licząc od daty ostatniego wpisu, a rejestr i karty badań i pomiarów przez 40 lat. Badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia występującego w środowisku pracy nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy, a w procesie technologicznym lub warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokości stężenia lub natężeni – mówi przedstawiciel firmy badawczej.
Należy również pamiętać, że w zależności od wyników, częstotliwość badań i pomiarów wynosi raz na roku lub raz na dwa lata, a w przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia należy wykonywać pomiar ciągły. Ponadto dla czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym badania i pomiary przeprowadza się raz na trzy lub raz na sześć miesięcy.
– Konsekwencją w przypadku braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia są kary ograniczenia wolności lub grzywny od 1000 zł do 30 000 zł, nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną – mówi specjalista od badań środowiskowych.

Środowisko naturalne

Stacje paliw są podmiotem korzystającym ze środowiska naturalnego, muszą więc spełniać szereg wymogów prawnych i realizować obowiązki związane z ochroną środowiska. Instrumentami prawnymi, zdaniem ekspertów, wyznaczającymi warunki korzystania ze środowiska są pozwolenia (decyzje administracyjne). Pozwolenia ekologiczne dla stacji paliw wydawane są na podstawie: ustawy Prawo ochrony środowiska (2008r. Dz.U. nr 25,poz.150), ustawy o odpadach (2001r. Dz.U. nr 62, poz. 628), ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005r nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z 2005r).
– Podstawowymi zanieczyszczenia środowiska jest wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, ewentualnie kanalizacji, wytwarzanie odpadów, emisja hałasu oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podczas załadunku i rozładunku paliwa oraz tankowania – mówi ekspert z dziedziny badań środowiskowych.
Ponadto, na stacji paliw na wprowadzenie ścieków jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz .U. nr 137, poz. 984 z 2006r) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz.964 z 2006r.)
Według przepisów ścieki oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w odpływie powinny nie zawierać więcej niż 100 mg/l zawiesin ogólnych i nie więcej niż 15 mg/l substancji ropopochodnych.
– Dla sprawdzenia skuteczności zastosowanych na stacji zabezpieczeń przed przenikaniem produktów naftowych do wód podziemnych należy prowadzić monitoring poprzez badanie wody w piezometrach kontrolnych na stacji paliw polegający na pomiarze zwierciadła wody i badaniu wody na zawartość substancji ropopochodnych – mówi specjalista z zakresu badań na stacjach paliw.
– Zakres i częstotliwość monitoringu wód podziemnych i odprowadzanych ścieków w czasie eksploatacji stacji paliw wynikają z warunków przywołanych w decyzjach, przy czym z reguły takie badania wykonuje się dwa razy do roku – dodaje.
 

Opublikowano: 21.04.2010
Aktualizacja: 21.04.2010