OLPP: Konkurs na nowy zarząd

Udostępnij artykuł

Do obsadzenia są cztery stanowiska: prezesa zarządu, członka zarządu ds. ekonomiczno – finansowych, członka zarządu ds. strategii i handlu oraz członka Zarządu ds. inwestycji i działalności operacyjnej.
Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członków Zarządu", z zaznaczeniem stanowiska, o które ubiega się kandydat, należy doręczyć do Biura Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, pok. 48 w terminie do dnia 12 maja 2010 r. do godz. 16.00 lub wysłać pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres.

W latach 2006 – 2009 Operator Logistyczny Paliw Płynnych zwiększył swoje pojemności zbiornikowe o 300 tys. m sześc. W efekcie na koniec ubiegłego roku całkowita powierzchnia magazynowa spółki wyniosła 1 mln 854 tys. m sześc. Finałem trwającego trzy lata programu zwiększania pojemności było oddanie do użytku dwóch zbiorników w Koluszkach.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego łączne naziemne pojemności magazynowe w kraju wyniosły na koniec 2009 roku 3 mln 720 tys. m sześc. Pod względem wielkości infrastruktury magazynowania paliw niekwestionowanym liderem jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych, do którego należy 50 proc. naziemnych pojemności dla paliw i komponentów. Zarówno PKN Orlen jaki Grupa Lotos posiadają po 20 proc. udziału w całości pojemności naziemnych zbiorników dla paliw i komponentów. 3 proc. pojemności należy do firmy Tanquid, pozostałe 6 proc. do innych podmiotów działających na rynku.

Najszybciej następuje rozbudowa zbiorników przeznaczonych do magazynowania benzyn. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania rynku. Często bowiem magazynowanie gazu LPG realizowane jest właśnie w postaci zamiennika jakim jest benzyna. Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych często decydują się na korzystanie z usług biletowych świadczonych między innymi przez Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Suma zapasów biletowych w paliwach na koniec 2009 roku przekroczyła w OLPP 130 tys. m sześc.

Zarówno w przypadku utrzymywania fizycznych zapasów przez przedsiębiorców jak i zlecenia realizacji tego obowiązku podmiotowi wyspecjalizowanemu (usługa biletowa) konieczne są pojemności magazynowe adekwatne do rynku strukturze produktowej. W roku 2009 nie odnotowano braków wolnych pojemności magazynowych.

Wynika to zarówno z osłabienia dynamiki wzrostu konsumpcji paliw, zmiany struktury importu, jak również z procesów inwestycyjnych związanych z budową nowych zbiorników realizowanych w ostatnich latach przez krajowe przedsiębiorstwa.
 

Opublikowano: 30.04.2010
Aktualizacja: 30.04.2010