Połowa zbiorników wciąż niezmodernizowana

Udostępnij artykuł

Zgodnie z szacunkami UDT w listopadzie 2009 r. już około 50 proc. zbiorników na stacjach paliw i około 37 proc. w bazach magazynowych spełniało nowe wymagania.

Czasu na dopełnienie tego obowiązku zostawiono właścicielom stacji bardzo dużo i być może dlatego część z nich znów odkłada te prace na dalszą przyszłość – mówi Ewa Dorobińska, rzecznik Prasowy UDT. – Jeśli zostawią je na ostatnią chwilę, to narażają się na zwiększone koszty, ponieważ zakłady posiadające uprawnienia do wykonywania takiej modernizacji w sytuacji zwiększonej lawinowo liczby zamówień po pierwsze zapewne podniosą ceny usług, a po drugie mogą po prostu nie zdążyć obsłużyć wszystkich w terminie – przestrzega Dorobińska. – Poza tym dokonanie modernizacji na stacjach i bazach paliw powinno być uzgodnione z UDT, a na to też potrzeba czasu – dodaje.

Kwestie związane z warunkami jakie powinny spełniać stacje i bazy paliw regulowane są przez odpowiednie rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pierwsze z nich to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063). Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1753), które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem był to koniec 2007 roku . Wykonanie modernizacji w takim terminie było jednak praktycznie niemożliwe. Na przełomie października i listopada 2007 roku wymagania przepisów spełniało około 35 proc. zbiorników na stacjach i około 28 proc. zbiorników w bazach paliw. Ministerstwo Gospodarki przedłużyło zatem modernizację o 5 lat czyli do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministerstwo stacje paliw powinny być wyposażone w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, oraz w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Rozporządzenie mówi również o tym, że bazy paliw należy wyposażyć w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Drugim dokumentem regulującym kwestie związane z modernizacją zbiorników jest rozporządzenie, z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (Dz. U. Nr 113, poz. 1211). Zostało ono znowelizowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 60 z 2008 r., poz. 371). Zmiany dotyczyły głównie rozszerzenia katalogu urządzeń i systemów sygnalizujących powstanie wycieku oraz zabezpieczających przed przenikaniem czynnika roboczego (produktów naftowych) do środowiska, co pozwala Urzędowi Dozoru Technicznego na uznawanie za wystarczające także takich rodzajów zabezpieczeń, które wcześniej nie były ujęte w rozporządzeniu.

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010