Selectivv przeanalizował ruch kierowców na stacjach w 2020 roku

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Epidemia Covid-19 bez wątpienia wpłynęła na zachowania mieszkańców Polski w wielu aspektach, ale jednym z najbardziej wrażliwych obszarów narażonych na te zmiany były kwestie związane z przemieszczaniem się ludności. Wpływ na to miały zarówno rekomendacje rządu odnośnie ograniczania podróży, zamknięcie szkół, przejście na pracę zdalną, oraz okresowe ograniczenia w ruchu turystycznym i zamknięcia obiektów handlowych – pisze na łamach Liderzy Rynku – Dostawcy dla stacji paliw – RAPORT 2021 Marcin Augustyniak, Client Director of Data Tank w Selectivv.

Te trudne i niespotykane dotąd okoliczności są jednak interesującym materiałem do analiz i badania ich wpływu na codzienne życie Polaków czy na poszczególne działy gospodarki. W niniejszym artykule spojrzymy czy stacje benzynowe stały się ofiarami mniejszej mobilności Polaków, a może wręcz przeciwnie.

Analiza odwiedzin stacji paliw na podstawie Selectivv Index Stacje Benzynowe

Rok 2020 na tle danych historycznych można określić jako okres bardzo dużych i nienotowanych wcześniej zmian liczby odwiedzających stacje benzynowe w skali miesiąca. Na wykresie poniżej prezentujemy wyniki prowadzonego przez Selectivv od października 2017 roku indexu odwiedzania stacji benzynowych. Opracowywany jest on na podstawie stałej obserwacji liczby użytkowników urządzeń mobilnych odwiedzających wybrane losowo lokalizacje. Próba to 350 placówek, uwzględniająca podział m.in. ze względu na typ stacji benzynowej.

Wykres 1. Index zmiany odwiedzania stacji benzynowych 2018 – 2020

Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich 3 lat widoczny był stały wzrost liczby odwiedzających stacje benzynowe – rok 2020 nie był wyjątkiem. Średnia wartość indeksu Selectivv w 2018 roku wynosiła 98,82, by w 2019 roku osiągnąć wartość 105,14, a zatem wzrost rok do roku wyniósł +6,4 proc. Tendencje zmian w poszczególnych miesiącach były zbliżone, a pojawiające się różnice wynikały między innymi z innych powodów np. Świąt Wielkanocnych. Wbrew pierwszemu odczuciu w roku 2020 zaobserwowaliśmy dalszy wzrost wartości indeksu, który wyniósł 107,52.

Ciągły wzrost odwiedzalności stacji benzynowych

Co prawda tempo wzrostu spadło (+2,3 proc. rok do roku), ale mimo to utrzymało wartość dodatnią. Z czego mogło to wynikać? Okazuje się, że w porównaniu do oczekiwań, spadki w czasie zarówno I jak i II fali Covid-19 były stosunkowo niewielkie. Mimo obostrzeń, klienci wciąż licznie odwiedzali stacje paliw. Porównując wyniki rok do roku możemy zauważyć, że w kwietniu 2020 roku w porównaniu do kwietnia 2019 roku zaobserwowano spadek liczby wizyt na stacjach benzynowych o -3,3 proc., a w październiku -1,5 proc. w stosunku to tego samego miesiąca rok wcześniej, co pokrywa się z okresami obostrzeń związanych z epidemią. Są to oczywiście znaczące spadki, ale nie dramatyczne, np. najwyższy odnotowany przez Index Selectivv spadek rok do roku w 2020 roku był we wrześniu o -3,7 proc. Jeśli jednak porównamy zmiany rok do roku, 2019 vs 2018, zauważymy, że zarówno w kwietniu (+8,3 proc.) jak i październiku (+6,7 proc.) odnotowaliśmy wzrost liczby wizyt na stacjach benzynowych, co świadczy o głębszym załamaniu odwiedzania niż wynikałoby to z porównania 2019 i 2020 roku.

Bez wątpienia, epidemia Covid-19 wpłynęła negatywnie na liczbę odwiedzin stacji benzynowych. Mimo to, widoczny jest wzrost liczby wizyt w 2020 roku. Jakie są tego przyczyny?

Przyczyny wzrostu w 2020 roku

Jedną z cech wyróżniających ubiegły rok było duże rozchwianie liczby wizyt w poszczególnych miesiącach. Amplituda tych wahań (różnica między najniższą a najwyższą zaobserwowaną wartością) wyniosła 25,14 punktów indexu, podczas gdy w 2019 roku wynosiła 14,11 punktów, a w 2018 roku tylko 10,28 punktu. W 2020 roku obok spadków obserwowaliśmy również rekordowe w skali pomiarów poziomy indexu Selectivv oraz jego wzrosty.

O ile wysokie wartości indeksu w styczniu i lutym (wyższe niż w ubiegłych latach) wpisywały się w obserwowany od trzech lat trend, o tyle dane z lipca a tym bardziej sierpnia, były rekordowe. Index Selectivv w lipcu 2020 roku wyniósł nienotowane wcześniej 114,21 punktów, by w sierpniu wzrosnąć do 126,25! Wbrew intuicji wzrosty te były po części również „zasługą” zmian związanych z Covid-19.

Turyści najliczniejsi na stacjach benzynowych w 2020 r.

Firma Selectivv obok monitorowania zachowań użytkowników urządzeń mobilnych w kontekście odwiedzania m.in. placówek handlowych, realizuje także projekty badawcze dotyczące ruchu turystycznego. Dane z 2020 roku przedstawiają ciekawe zależności. Wszystkie przeprowadzone w ostatnim czasie badania pokazały, że w skali całego roku 2020 wewnątrzkrajowy ruch turystyczny dramatycznie spadł, ale w sierpniu 2020 roku zaobserwowaliśmy rekordowe liczebności turystów krajowych w wielu rejonach Polski. Dodając do tego kwestię obaw związanych z przemieszczaniem się transportem publicznym (np. pociągami), chęci odreagowania po okresie ograniczeń, staje się jasnym, że wzrost liczby wizyt na stacjach benzynowych wynikał w dużej mierze z wyjazdów turystycznych.

Wspomniany wyżej lęk przed poruszaniem się komunikacją publiczną miał zapewne również znaczący wpływ na mniejsze niż oczekiwane spadki w okresach I i II fali Covid-19. Co prawda mobilność Polaków jako całości populacji znacząco spadła, ale zwyczaje związane z przemieszczaniem zdecydowanie się zmieniły. Jeszcze bardziej wzrosła rola samochodu jako środka transportu kosztem komunikacji masowej.

Odwiedzalność stacji benzynowych a ceny paliw

Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę były również wahania (szczególnie spadki) cen paliw. Na wykresie poniżej prezentujemy zależność w czasie cen paliw (dane z autocentrum.pl) w porównaniu do analiz odwiedzania stacji benzynowych realizowanych przez Selectivv.

Wykres 2. Zmiana miesiąc do miesiąc cen paliw oraz odwiedzanie stacji benzynowych

Wykres jasno pokazuje – o ile w 2019 roku zmiany miesiąc do miesiąca cen paliw w porównaniu do analogicznych zmian liczby wizyt na stacjach benzynowych były zbliżone, o tyle w 2020 roku nastąpiły duże odchylenia. Szczególnie spadki cen paliw w okresie I fali Covid-19 (marzec-kwiecień) mogły spowodować, że w mniejszym stopniu zmniejszyło się odwiedzanie badanych lokalizacji, a już od kwietnia obserwowane były wzrosty liczby wizyt. Podobną zależność możemy zaobserwować również w październiku 2020 roku, gdzie stosunkowo niski poziom cen mógł być jedną ze składowych tego samego poziomu wizyt w listopadzie.

Czy odwiedzin będzie jeszcze więcej?

Z perspektywy odwiedzin detalicznych punktów sprzedaży, branża paliwowa, w obszarze odwiedzania detalicznych punktów sprzedaży, odnotowała w 2020 roku zmniejszenie trendu wzrostowego obserwowanego w ubiegłych latach, ale na przestrzeni 12 miesięcy nie odnotowała strat i stosunkowo suchą stopą przebrnęła przez ten trudny czas.

Jakie są prognozy na przyszłość? Niestabilna sytuacja epidemiologiczna na całym świecie oraz wspomniane wyżej zachowanie Polaków sprawia, że tworzenie predykcji na dłuższy okres czasu traci sens. Na podstawie danych za 2021 rok, odnotowaliśmy w styczniu rekordowy spadek o -12,18 proc. miesiąc do miesiąca i -7,1 proc. rok do roku, a Index Selectivv uzyskał wartość 95,27 (najniższą od czerwca 2018 roku), co zapewne związane było m.in. z zamknięciem branży turystycznej i terminem ferii dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W lutym co prawda nastąpił wzrost wartości indeksu do 101,19 (niższa niż w marcu 2020 roku), ale liczba wizyt spadła o 2,8 proc. rok do roku. Zainteresowanych dalszym rozwojem sytuacji, zapraszamy do śledzenia bieżących danych na temat zachowań Klientów. Czy okażą się przełomowe? Czas pokaże.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2021
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 25.03.2021
Aktualizacja: 25.03.2021