Urzędnicy analizują koszty

Udostępnij artykuł

Brak możliwości wpływu proponowanej zmiany systemu zapasów na dług publiczny to tylko jeden z elementów tzw. warunków brzegowych jakie zostały postawione przed projektem założeń.

Proponowane zasady zmiany systemu zapasów ropy naftowej i paliw opierają się na następujących założeniach ogólnych: Ograniczenie do minimum ewentualnego wpływu zmiany systemu zapasów na państwowy dług publiczny, ograniczenie negatywnych skutków dla konsumentów (wpływu kosztów zmiany systemu zapasów na poziom cen paliw), zapewnienie pozabudżetowego finansowania systemu zapasów interwencyjnych, po zakończeniu procesu zmiany systemu, zapewnienie pełnej dyspozycyjności i dostępności zapasów interwencyjnych, zarówno w okresie zmiany systemu, jak i później, zdjęcie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów przez przedsiębiorców zobowiązanych do ich utrzymywania i zastąpienie go obowiązkiem finansowym, docelowe przeniesienie własności zapasów interwencyjnych na Agencję Rezerw Materiałowych, możliwie krótki okres zmiany systemu, całkowite przejęcie zapasów obowiązkowych przez Agencję lub znaczące zwiększenie udziału zapasów agencyjnych w systemie zapasów, zapewnienie rozwoju pojemności magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów interwencyjnych, w przypadku niedostatecznego rozwoju rynku magazynowego, uwzględnienie w zasadach funkcjonowania systemu zapasów wymagań określonych w dyrektywie Rady 2009/116/WE.

Możliwie najlepsze pogodzenie ww. warunków stanowiło największą trudność w opracowaniu projektu założeń.
Proponowane zmiany zasad funkcjonowania systemu zapasów ropy naftowej i paliw stanowią realizację zadań nałożonych na ministra właściwego do spraw gospodarki w Polityce Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce oraz zapewniają wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady 2009/119/WE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych, a także odzwierciedlają oczekiwania przedsiębiorców związane ze zmianą obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów na opłatę celową.

Wstępne konsultacje przeprowadzone z przedstawicielami sektora naftowego przed opracowaniem ostatecznej formy Założeń do ustawy wskazują, że zdecydowanym ich poparciem cieszy się propozycja jednorazowego przejęcia zgromadzonych i utrzymywanych przez przedsiębiorców zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw przez Agencję, co pozwoliłoby im na jednorazowe uzyskanie dużego kapitału zamrożonego dotychczas w zapasach i poprawę sytuacji finansowej. Jednak ostateczny kształt założeń do ustawy zostanie wypracowany podczas konsultacji międzyresortowych i społecznych- informuje biuro prasowe.

Biorąc pod uwagę przekazywane przez przedsiębiorców dane oraz informacje o poziomie konsumpcji paliw ciekłych – wyliczono, iż w roku 2008 w cenie każdego wprowadzonego do obrotu litra paliwa około 6,5 grosza stanowiły koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych.
Należy podkreślić, że rok 2008 był ostatnim rokiem powiększania zapasów obowiązkowych. Założenie, że nowy system nie powinien spowodować wzrostu cen paliw, wynika z faktu, że przy wyliczaniu kosztów związanych ze zmianą systemu zapasów przyjęto, że koszty te w przeliczeniu na litr paliwa nie powinny przekroczyć ww. kwoty 6,5 grosza na litr paliwa – twierdzą urzędnicy MG.

Opublikowano: 13.04.2010
Aktualizacja: 13.04.2010