Wątpliwości w sprawie modernizacji

Udostępnij artykuł

W związku z różną wykładnią prawa Polska Izba Paliw Płynnych wystąpiła z pismem do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z prośbą o interpretację obowiązujących przepisów

PIPP zwraca w swoim piśmie uwagę na to, że z wcześniejszego pisma GUNB z 12 lipca 2007 roku wynika, że "Zbiorniki paliwowe nie są obiektami budowlanymi. Prace wykonywane przy takich zbiornikach w ocenie GUNB nie są robotami budowlanymi. Zatem inwestycje takie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia". Polska Izba Paliw Płynnych przypomina jednak, ze z decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 26 lutego 2010 roku wynikają jednak wnioski zupełnie przeciwne.
W związku z tym przedstawiciele izby zwracają się "z wnioskiem i prośbą o podjęcie działań nadzorczych i kontrolnych w stosunku do podległych zwłaszcza opisanej w niniejszym piśmie sytuacji faktycznej" oraz z prośbą  "o zajęcie stanowiska w sprawie wymiany zbiorników i wnioskiem o podjęcie działań w celu zapewnienia jednolitości stosowania prawa przez podległe jednostki i dokonywania wykładni przepisów z zachowaniem obowiązujących norm i procedur, w szczególności bez stosowania wykładni rozszerzającej".

Zgodnie z informacjami, które portal Petrolnet.pl uzyskał wcześniej w departamencie prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – nie ma jednoznacznej odpowiedzi w sprawie kwestii potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę. – Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29-31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia, bądź są zwolnione z obu tych obowiązków. W związku z powyższym, jeśli montaż zbiornika będzie wymagał wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, np. nastąpi wykonanie remontu bądź przebudowy, wówczas przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie – dowiedzieliśmy się w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010