51 mln złotych za gaz od Orlenu

Udostępnij artykuł

Łączna wartość umów zawartych z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 103 mln 936 tys. złotych. Spośród umów zawartych przez Spółkę z ORLEN GAZ Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy, umową o największej wartości jest umowa znacząca zawarta w dniu 23 sierpnia 2010 roku, której szacunkowa wartość wyniosła 40 mln 416 tys. złotych

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych, dostawa gazu LPG nastąpi w formule „DDU Suwałki/Łubiana/Gdynia” zgodnie z regułami Incoterms 2000. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2010 roku. Zabezpieczenie finansowe wykonania Umowy stanowi poręczenie wekslowe złożone przez spółkę z grupy kapitałowej Prokom Investments S.A. Wskazana Umowa spełnia warunki umowy znaczącej, gdyż łączna wartość przedmiotu umów zawartych z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Od początku istnienia podstawowa działalność Petrolinvest koncentrowała się na handlu paliwami, a od 2005 roku głównie LPG. W zakresie obrotu gazem Spółka oferuje poniższe produkty:
•gaz luzem w dostawach cysternami kolejowymi i autocysternami;
•gaz luzem z odbiorem z terminali i rozlewni;
•gaz w butlach typu syfon dla celów komunalnych i przemysłowych z dostawą dla hurtowników;
•gaz w butlach typu syfon dla celów komunalnych i przemysłowych z dostawą dla klientów detalicznych (w nieznacznym stopniu).

Sprzedawany gaz jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. W mniejszym zakresie Spółka sprzedaje gaz powstający podczas rafinacji ropy naftowej. Głównym dostawcą tego typu gazu jest Mazeikiu Nafta. Znajdujący się w ofercie Spółki gaz jest paliwem czystym chemicznie, spełniającym wymogi ekologiczne. Substancje w niewielkim stopniu szkodliwe, jak również zanieczyszczenia powodujące nieprzyjemny zapach, czy ciała toksyczne (m.in. siarkowodór, amoniak), występują jedynie w ilościach znikomych.
 

Opublikowano: 25.08.2010
Aktualizacja: 25.08.2010