Dodatkowe koszty dla właścicieli stacji

Udostępnij artykuł

Legalizacja zbiorników magazynowych, jeśli wejdzie w życie, będzie kosztować około 50 tys. zł na każdej stacji. Mnożąc ilość stacji i koszt legalizacji zbiorników wynikiem będzie kwota ponad 335 mln zł. Legalizacja zbiorników magazynujących jest tym bardziej bezzasadna, iż pomiar paliwa następuje z jednej strony przy wydawaniu paliwa ze składu podatkowego na cysternę, a z drugiej podczas sprzedaży końcowemu odbiorcy poprzez legalizowany odmierzacz paliwa (dystrybutor) na stacji paliwowej. Nie ma więc potrzeby aby zbiorniki magazynowe były objęte legalizacją. Podobne stanowisko wyrażane było dotychczas przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Zapisy par. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 21, poz 125) nie dotyczą zbiorników na stacjach paliw, gdyż te nie służą pomiarowi paliw. Ministerstwo Gospodarki w piśmie DRE-II-0212-35-IK/09 z dnia 30 lipca 2009 stwierdziło: "Powyższe oznacza, że prawnej kontroli metrologicznej podlegają zbiorniki służące do pomiaru, natomiast zbiorniki służące jedynie do magazynowania i nie wykorzystywane do jej pomiaru nie wchodzą w zakres powyższej definicji".

Zupełnie inne stanowiska prezentuje URM, który stwierdza, że legalizacja zbiorników magazynowych jest zasadna i powinna być egzekwowana od wszystkich właścicieli stacji, ponieważ każde urządzenie (układ pomiarowy) przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi, posiadające powyższe cechy, jest zbiornikiem pomiarowym podlegającym
prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz
legalizację ponowną . W takim właśnie wypadku zbiornik magazynowy powinien podlegać legalizacji.

Opublikowano: 01.10.2010
Aktualizacja: 01.10.2010