Eurocash: Zawiadomienie ws. przejęcia

Udostępnij artykuł

Eurocash SA. oficjalnie zawiadomił swoich akcjonariuszy o zamiarze przejęcia spółki Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. Wymagają tego przepisy KSH oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Od dnia 9 lipca 2010 roku akcjonariusze Eurocash S.A. mogą zapoznać się w siedzibie Eurocash S.A. przy ul. Wiśniowej 11 w Komornikach z następującymi dokumentami: planem połączenia, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za trzy ostatnie trzy lata obrotowe, projekten uchwał o połączeniu spółek, ustaleniem wartości majątku Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. na dzień 1 maja 2010 roku, oświadczeniem zawierające informacje o stanie księgowym łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 maja 2010 roku.

W związku z faktem, że Eurocash S.A. (jako spółka przejmująca) posiada 100 proc. udziałów spółki Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej):
połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Eurocash S.A. i dlatego nie przewidziano zmian statutu Eurocash S.A, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Aktywa Eurocash Dystrybucja wyceniono na 146 mln zł, podczas gdy aktywa grupy Eurocash wynoszą 1,14 mld zł.

Zysk Eurocashu w pierwszym kwartale 2010 r. wzrósł o 27,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. Spółka miała w pierwszym kwartale 2010 r. 13,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok temu zysk ten wyniósł 10,55 mln zł. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,27 mln zł wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1540,63 mln zł wobec 1486,61 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 5,00 mln zł zysku netto wobec 8,14 mln zł zysku rok wcześniej.
 

Opublikowano: 12.07.2010
Aktualizacja: 12.07.2010