Grupa Lotos ze spadkami w 2020 roku

Udostępnij artykuł
Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej Lotos za 2020 rok wyniósł 1,4 mld zł. Spadek (-52,6 proc. r/r) jest uzasadniony historycznie najdłużej trwającym pogorszeniem sytuacji na rynku surowców i produktów naftowych, dużą zmiennością notowań, recesją gospodarczą oraz zaburzeniem równowagi w relacji podaży i popytu w warunkach pandemii COVID-19.

Znaczący spadek notowań ropy naftowej i gazu ziemnego, uderzył w wyniki segmentu wydobywczego, jednocześnie niskie marże dla kluczowych produktów (benzyny i oleju napędowego) istotnie wpłynęły na obniżony wynik segmentu produkcji i handlu.

Stabilną sytuację finansową potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO, który na koniec 2020 r. znajdował się na poziomie 1,42x, tj. poniżej celu strategicznego. Odnotowano też wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, tj. 2,87 mld zł w 2020 r. wobec 2,13 mld zł w 2019 r (+34,7 proc.). Jako jedna z 5 spółek indeksu WIG20 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Grupa Lotos w trudnym covidowym roku wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w kwocie około 185 mln zł, tj. 1 zł na jedną akcję, po raz czwarty z rzędu i zgodnie z deklaracją zapisaną w strategii spółki.

Segment wydobywczy

Grupa Kapitałowa Lotos prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Polski, Norwegii i Litwy. Na koniec 2020 roku koncern dysponował łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P (ang. proved and probable) na poziomie 74,8 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Jednocześnie całkowita wielkość wydobycia w 2020 roku wyniosła 7,43 mln boe (średnio 20,3 tys. boe dziennie). Na spadek poziomu wydobycia wpłynęły m.in. skutki obostrzeń wprowadzanych przez rządy państw w związku z pandemią COVID-19 oraz kolejnymi falami wzrostów zachorowań.

Segment produkcji i handlu

W 2020 roku rafineria Lotosu niemal w pełni (96,8 proc.) wykorzystała swoje nominalne moce wytwórcze, przerabiając 10,2 mln ton ropy, podczas gdy większość zakładów w Europie było zmuszonych ograniczać działalność w związku z pandemią. W ubiegłym roku spółka wyprodukowała 11 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy (52 proc.) – wyprodukowano go 5,8 mln ton, czyli o 5,5 proc. więcej niż w poprzednim roku.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Lotos miała 33,2 proc. udziału w krajowym rynku paliw ogółem, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej niż w poprzednim roku. Na koniec 2020 roku w sieci stacji paliw Lotos funkcjonowało 513 obiektów (+7 r/r), w tym 23 Miejsca Obsługi Podróżnych (+2 r/r), tj. stacje przyautostradowe z bogatą ofertą pozapaliwową.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2021
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Inwestycje 2020

W 2020 roku wydatki inwestycyjne wyniosły ok. 0,8 mld zł. W ubiegłym roku uruchomiono instalację Węzła Odzysku Wodoru (tzw. WOW), która zgodnie z założeniami projektowymi umożliwi produkcję dodatkowej puli: 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru rocznie. W 2020 roku finalizowano również prace nad projektem budowy czwartego nalewaka kolejowego, celem zwiększenia efektywności i opłacalności procesów produkcyjnych, a także ograniczenia uciążliwości dla środowiska i usprawnienia logistyki. Nalewak o wydajności 2,2 mln ton paliw rocznie, zapewni Grupie Lotos możliwość dostarczenia większej ilości oleju napędowego i benzyny na krajowy rynek.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos aktywnie uczestniczą w projektach, które mają na celu ochronę naturalnego środowiska i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ubiegłym roku Grupa Lotos zakończyła budowę systemu ciągłego monitoringu zanieczyszczeń (CEMS). Ponadto w grudniu rafineria w Gdańsku wytworzyła pierwsze w swojej historii biokomponenty: biopropan (biokomponent LPG) oraz biowęglowodory ciekłe (biokomponenty oleju napędowego), co jest pierwszym krokiem w stronę ekologicznej rafinerii produkującej z produktów pochodzenia roślinnego.

W 2020 roku weszły w życie nowe przepisy opracowane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), które obniżyły globalny limit zawartości siarki w paliwach żeglugowych z 3,5 proc. do 0,5 proc. m/m. To jedna z przyczyn, dla których Lotos rozpoczął szereg projektów pozwalających zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych (w tym LNG) w miksie energetycznym. Odpowiedzią na nowe regulacje jest również Projekt EFRA, dzięki któremu koncern rozwiązał problem tzw. ciężkiej pozostałości z przerobu ropy.

W 2020 roku spółka podpisała umowę z firmą Remontowa LNG Systems na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji paliw Lotos w Gdańsku, która posłuży do tankowania pojazdów na LNG oraz CNG. Grupa Lotos zakończyła także studium wykonalności budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku, który umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym. Wspólnie z PGNiG Lotos przeprowadził pierwsze bunkrowanie statku skroplonym gazem ziemnym LNG w jednym z portów podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. Firmy kontynuowały również współpracę w tym obszarze, by wzmocnić konkurencyjność polskich portów i spopularyzować LNG na Bałtyku.

Plany inwestycyjne na kolejne lata

Odpowiedzią spółki na zmieniające się otoczenie biznesowe i trendy rynkowe jest projekt budowy wielkoskalowej instalacji do produkcji wodoru – projekt Green H2. Grupa Lotos zamierza również nadal współpracować z przedstawicielami polskich miast zainteresowanych wdrożeniem komunikacji miejskiej zasilanej wodorem, czego wyrazem są dotychczas podpisane listy intencyjne dotyczące dostaw wodoru. W ubiegłym roku spółka przystąpiła też do stowarzyszenia Hydrogen Europe, aktywnie działającego na rzecz rozwoju rynku wodorowego w Unii Europejskiej.

Najbardziej zaawansowany analitycznie jest Projekt HBO (Hydrokrakingowy Blok Olejowy). Ten kierunek rozwoju technologicznego rafinerii to pomysł na dywersyfikację w kierunku nowych, niepaliwowych produktów. Ponadto, razem z PKN Orlen i Energą, spółka analizuje też możliwość wspólnej budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Gdańsku ze wskazanym terminem realizacji do lipca 2026 roku.

Przejęcie kapitałowe przez PKN Orlen

W lipcu 2020 roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos. W związku z tym, PKN Orlen jest zobowiązany wykonać określone w treści tej decyzji środki zaradcze, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach. W ramach harmonogramu transakcji, umowy warunkowe, pomyślnie zawarte z wybranymi wcześniej partnerami, należy przedstawić Komisji Europejskiej do 14 lipca 2021 roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 06.04.2021
Aktualizacja: 06.04.2021