Modernizacja zbiorników: Kar nie będzie

Udostępnij artykuł

Jak stwierdza Ewa Dorobińska, rzecznik Urzędu Dozoru Technicznego kar za niezmodernizowanie zbiorników nie ma, chyba że zechcemy uznać za karę w stosunku do właścicieli niezmodernizowanych zbiorników na stacjach paliw oraz w bazach paliwowych fakt, iż zbiornik, który po 31 grudnia 2012 roku nie będzie spełniał wymagań po prostu nie zostanie dopuszczony przez inspektora UDT do dalszej eksploatacji.

Kierownik Wydziału Urządzeń Ciśnieniowych w Zespole Techniki UDT, Sylweriusz Brzuska informuje, że zgodnie z przepisami o dozorze technicznym (ustawa o dozorze technicznym oraz przepisy wykonawcze) dokonanie modernizacji na stacjach i bazach paliw powinno być uzgodnione z UDT. Modernizacja musi być wykonywana przez zakład posiadający uprawnienia wydane przez UDT. W toku prowadzonej modernizacji inspektorzy UDT przeprowadzają badania doraźne, sprawdzające prawidłowość jej wykonania i spełnienie warunków technicznych dozoru technicznego.

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać bazy i stacje paliw płynnych oraz zbiorniki magazynujące paliwa. Pierwsze to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, wydane z delegacji ustawy Prawo budowlane. Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r., które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane. Poprzednie rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. ustalało ten termin na koniec 2007 roku. Wobec trudności wielu właścicieli baz i stacji paliw z dotrzymaniem tego terminu modernizacji, Urząd Dozoru Technicznego zaopiniował pozytywnie projekt jego przesunięcia, proponując prolongatę o trzy lata. Ministerstwo Gospodarki przedłużyło czas na modernizację o pięć lat, tzn. do 31 grudnia 2012 roku.

Opublikowano: 17.09.2010
Aktualizacja: 17.09.2010