Nowe obowiązki dla firm działających w branży paliwowej

Udostępnij artykuł

1 lipca 2023 uruchomiony zostanie portal Platforma Paliwowa. Ta informacja jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców działających w branży paliw ciekłych. Za pośrednictwem Platformy będą musieli składać sprawozdania URE/RARS związane z prowadzoną działalnością.

paliwo dystrybutor

Poniżej publikujemy w całości komunikat dotyczący Platformy Paliwowej, który otrzymaliśmy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

PLATFORMA PALIWOWA – kto i co musi zrobić

Kto musi podjąć działania


Utworzenia konta w Platformie Paliwowej muszą dokonać wyłącznie podmioty realizujące wobec Prezesa URE obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, określone w art. 4ba ust. 1,
art. 43d ust. 1 oraz art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

WAŻNE!!!! – PODMIOTY, KTÓRE:
A) KUPUJĄ I SPRZEDAJĄ TYLKO NAPEŁNIONE BUTLE Z GAZEM PŁYNNYM LPG,
B) SPRZEDAJĄ PALIWA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM KART PALIWOWYCH
NIE SĄ ZOBOWIĄZANE DO UTWORZENIA KONTA W PLATFORMIE PALIWOWEJ


Od 1 lipca 2023
roku wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, o których mowa powyżej – wykonywane przez przedsiębiorstwa posiadające koncesję WPC, OPC, OPZ, MPC, PPC, WPC oraz podmioty wpisane do Rejestrów Podmiotów Przywożących będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem systemu Platformy Paliwowej.
Obowiązek utworzenia konta w Platformie Paliwowej dotyczy, zatem również przedsiębiorstw składających Prezesowi URE informacje o wykorzystywanej w działalności infrastrukturze paliw ciekłych. Od 1 lipca 2023 roku, informację tę będzie można złożyć tylko za pośrednictwem Platformy Paliwowej. Dlatego tak ważnym jest wcześniejsze utworzenie konta użytkownika
w Platformie Paliwowej.


WAŻNE!!!! – KONTO UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE UTWORZONE ZOSTANIE PRZEZ RARS PO OTRZYMANIU PONIŻEJ OPISANYCH DOKUMENTÓW

Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie będą dokonywać czynności w Platformie Paliwowej (przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, uprawnieni do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorstwa wspólnicy lub członkowie zarządu) nie są zobowiązani do ustanawiania pełnomocnika.


Będą to:
• w przypadku działalności gospodarczej wpisanej do CEiDG – właściciel lub wspólnik spółki cywilnej uprawniony do jednoosobowej reprezentacji podmiotu;
• w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS – członek zarządu / wspólnik uprawniony do jednoosobowej reprezentacji podmiotu

W przypadku takich osób koniecznym jest WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE ORYGINAŁÓW (WERSJA PAPIEROWA) NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW dostępnych na stronie www.rars.gov.pl – platforma paliwowa:

  1. wypełnionego oświadczenia (wzór RARS) – określającego zakres umocowania do działania w ramach czynności w Platformie Paliwowej; TUTAJ MUSIMY PODAĆ ADRES MAILOWY (jako podstawa funkcjonowania konta), NUMER TELEFONU, ADRES I NAZWĘ FIRMY, ZAZNACZYĆ POZIOM UPRAWNIEŃ – URE_P3 I PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE
  2. klauzuli informacyjnej RARS (wzór RARS) – PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE
  3. aktualnego wyciągu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną; WYDRUKOWANE NA DZIEŃ WYSYŁANIA LISTU

Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać czynności w Platformie Paliwowej za pośrednictwem pełnomocnika koniecznym będzie przedłożenie w wersji papierowej:

  1. pełnomocnictwa (wzór RARS), podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy
  2. aktualnego wyciągu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną; WYDRUKOWANE NA DZIEŃ WYSYŁANIA LISTU
  3. wypełnionego oświadczenia (wzór RARS) – określającego zakres umocowania do działania w ramach czynności w Platformie Paliwowej; TUTAJ MUSIMY PODAĆ ADRES MAILOWY PEŁNOMOCNIKA (jako podstawa funkcjonowania konta), NUMER TELEFONU, ADRES I NAZWĘ FIRMY, ZAZNACZYĆ POZIOM UPRAWNIEŃ – URE_P3 I PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE;
  4. klauzuli informacyjnej RARS (wzór RARS) – PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE
  5. przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 PLN na rachunek: Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

W przypadku udzielenia większej ilości pełnomocnictw, np. dla kilku pracowników, powyższe dokumenty, w tym opłatę skarbową, należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie umocowanych pełnomocników.

Zakres Pełnomocnictwa

Niniejsza informacja jest kierowana przede wszystkim do podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi (OPC), prowadzących działalność z wykorzystaniem infrastruktury technicznej oraz podmiotów zlecających usługę transportu do odbiorcy końcowego. Dlatego
w przeważającej większości takich przypadków w zakresie pełnomocnictwa jako zakres umocowania trzeba będzie wskazać: Poziom uprawnień: URE_P3.

W każdym przypadku należy jednak zweryfikować zakres działalności, pod kątem także innych obowiązków sprawozdawczych wynikających z USTAW (w zakresie uprawnień RARS).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

WAŻNE!!!!!

W dokumencie: Zakres umocowaniakoniecznym jest podanie pełnej i dokładnej nazwy przedsiębiorcy wraz z numerem NIP, imienia i nazwiska użytkownika / pełnomocnika, nr telefonu użytkownika / pełnomocnika oraz adresu mailowego użytkownika / pełnomocnika.

Dodatkowe informacje.  PODSUMOWANIE

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu poprawności powyższych dokumentów RARS utworzy konto użytkownika oraz udostępni upoważnionym osobom konta użytkownika i loginy do jego obsługi.

Może to potrwać do kilku dni roboczych.

Utworzenie konta będzie niezbędnym warunkiem korzystania z Platformy Paliwowej.

Wskazane dokumenty należy przedłożyć wyłącznie listownie, w oryginałach, na adres RARS.

Nie jest możliwe przekazanie powyższych dokumentów kanałami komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem podpisów elektronicznych / kwalifikowanych.

Dotychczas złożone do URE informacje i sprawozdania zachowują swoją ważność, nie ma konieczności składania ich ponownie.

Pamiętaj

OSOBY WPROWADZAJĄCE DANE DO PLATFORMY PALIWOWEJ MUSZĄ POSIADAĆ:

– PODPIS ELEKTRONICZNY- SZAFIR

(DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM KONIECZNYM JEST WŁĄCZONE ROZSZERZENIE SZAFIR SDK ORAZ APLIKACJE SZAFIR HOST) LUB

– E-DOWÓD LUB

– PROFIL ZAUFANY

JEŻELI POSIADASZ:

– KONCESJĘ PALIWOWĄ lub

– WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH

I NIE WYSŁAŁEŚ JESZCZE DOKUMENTÓW DO RARS

ZRÓB TO TERAZ

ALBO ZADZWOŃ DO RARS (22 889 89 18)

LUB URE (22 487 57 91, 22 487 50 08, 22 487 57 23)

źródło: RARS

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 19.06.2023
Aktualizacja: 19.06.2023