Orlen modernizuje terminal w Świnoujściu

Udostępnij artykuł

Terminal w Świnoujściu, ma docelowo utrzymać wielkość przeładunków na poziomie, maksimum 100 tylsięcy ton miesięcznie.

Do głównych obowiązków oferenta będzie należało: zabudowanie morskiego ramienia przeładunkowego na pirsie rnorskirn do zładunku OOP C-3 na statki z wykonaniem systemu resztkowania ramienia i rurociągu zasilającego ramię wraz z zabudową nowej pompy resztkowej, wpięcie zbiornika nr 6 w instalację technologiczną OOP C- 3.

Celem modernizacji zaplanowanej przez PKN Orlen jest realizacja w systemie GRI prac i uslug umożliwiających w efekcie: świadczenie klientom uslug w zwiększonym zakresie i na wyższyrn poziomie, dostosowanie możliwości terrninala w zakresie magazynowania i przeładunkáw OOP C-3 do prawnych wymogów technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe dalekosiężne slużące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, a take z Rozporządzeniem, Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, a także podwyżzenie bezpieczeństwa technologicznego (ze względu na likwidację i wymianę starych ponad 50-letnich rurociągów produktowych).

Opublikowano: 10.09.2010
Aktualizacja: 10.09.2010