Orlen podpisał umowę na dostawy ropy

Udostępnij artykuł

19 sierpnia 2010 roku PKN Orlen zawarł umowę typu spot ze Star Oil FZE, United Arab Emirates na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 56 milionów USD (czyli ok. 173 miliony PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 19 sierpnia 2010 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100 proc. udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN Orlen posiada około 63 proc. udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a Star Oil FZE w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 591 milionów USD (czyli ok. 1 770 milionów zł wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN Orlen ze Star Oil FZE w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 26 kwietnia 2010 roku o wartości ok. 71 milionów USD (czyli ok. 207 milionów zł wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 kwietnia 2010 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PKN Orlen.

 

Opublikowano: 20.08.2010
Aktualizacja: 20.08.2010