Orlen podsumował koszt emisji akcji

Udostępnij artykuł

Chodzi o koszt emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN Orlen S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz w związku z połączeniem PKN Orlen S.A. z PGNiG S.A.

Orlen logo

PKN Orlen S.A. informuje o wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyemitowanych przez Orlen w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN Orlen S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz do kosztów emisji akcji serii F wyemitowanych przez koncern w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN Orlen S.A. z PGNiG S.A.

XXII Forum Rynku Stacji Paliw PETROTREND® 2023 – 20 marca 2023 Crowne Plaza Warsaw – The HUB

W związku z połączeniem PKN Orlen S.A. z Grupą Lotos S.A. spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E “Akcje serii E”. Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły ok. 24,54 mln zł.
Powyższa kwota obejmuje:

  • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E: ok. 22,57 mln zł
  • koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 1,97 mln zł
  • koszty promocji oferty publicznej akcji serii E: 0,00 zł

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2023
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT okladka

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii E wyniósł 0,12 zł.

W związku z połączeniem PKN Orlen S.A. z PGNiG S.A. spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 534.494.124 akcji zwykłych na okaziciela serii F “Akcje serii F”. Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 27,15 mln zł.
Powyższa kwota obejmuje:

  • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F: 25,22 mln zł
  • koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,93 mln zł
  • koszty promocji oferty publicznej akcji serii F: 0,00 zł

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,05 zł.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji ani w związku z ofertą publiczną akcji serii E, ani w związku z ofertą publiczną akcji serii F.

Koszty związane z emisją akcji serii E i akcji serii F zostały ujęte w księgach jako pomniejszenie kapitału własnego w ramach pozycji “Kapitał” z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

źródło: Zarząd PKN Orlen S.A.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 27.03.2023
Aktualizacja: 05.04.2023