PIPP szkoli z rozliczania wyrobów energetycznych

Udostępnij artykuł

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkolenia będą: rozliczanie braków w dostawie, rozliczanie braków w inwentaryzacji, normy zakładowe braków niezawinionych, a także zabezpieczenie jakości paliw.

Zalety tego systemu to: wprowadzenie w firmie systemu rozliczeń w objętości w temperaturze 15 st. C eliminuje tzw. "braki temperaturowe", za które zawsze dopłacał odbiorca (kupujący), kupując obligatoryjnie paliwa w objętości w 15 st. C ( dokument źródłowy – faktura) i żeby rozliczyć braki w dostawie i inwentaryzacji obowiązkowo musi się to odbywać w jednostce objętości w 15 st. C, rozliczane braki w tym systemie są dużo mniejsze, braki niezawinione w paliwach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że będą właściwie udokumentowane na podstawie dokumentów źródłowych oraz zgodne z obowiązkową Normą Zakładową Braków Niezawinionych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, nie ma żadnych norm dotyczących gazu skroplonego LPG.

W materiałach szkoleniowych (ponad 30 stron) miedzy innymi znajdują się normy zakładowe braków niezawinionych (NZBN) dla paliw silnikowych, opałowych, biopaliw i LPG uznawanych przez US, UKS, UC.
Koszt szkolenia to 300 zł od jednego uczestnika. Prowadzący szkolenie – Władysław Maciejowski jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu i jedynym w Polsce zajmującym się oceną prawidłowości rozliczeń produktów naftowych oraz gazu płynnego propan-butan. Jest autorem wielu publikacji o tematyce paliwowej.

Opublikowano: 21.09.2010
Aktualizacja: 21.09.2010