PKO Bank Polski zbył akcje PKN Orlen

Udostępnij artykuł

W dniu 18 października 2022 roku, PKO Bank Polski zawarł umowy zbycia łącznie 14 161 080 szt. akcji spółki PKN Orlen nabytych od Skarbu Państwa 29 września 2022 r. Sprzedaż nastąpiła w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Cena zbycia ww. akcji wyniosła 50,50 zł za akcję. W komunikacie nie ujawniono danych nabywcy.

pko bp rotunda

PKO BP na zakupach

– Bank zwraca uwagę, że na ekonomiczny wynik transakcji wpływ mają postanowienia transakcji swapu przychodu całkowitego, o której Bank informował w raporcie nr 25/2022 – czytamy w komunikacie PKO BP opublikowanym 18 października br.

Bank wyrażał zainteresowanie zakupem akcji Orlen od SP od 11 lipca 2022 r. Umowę między Skarbem Państwa a PKO BP w sprawie zakupu akcji płockiego koncernu zawarto 29 września 2022 r. Na jej podstawie bank nabył 14 161 080 szt. akcji na okaziciela PKN Orlen. Ich cena w momencie zakupu była równa iloczynowi liczby akcji i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN Orlen na rynku podstawowym GPW w Warszawie w dniu zawarcia umowy. Cenę pomniejszono o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych.

PZU także kupuje akcje

Warto zwrócić uwagę, że również 29 września br. PZU dokonało transakcji z Ministerstwem Aktywów Państwowych.

– (…) PZU SA nabył od Skarbu Państwa 14 161 080 (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt) akcji PKN Orlen SA, stanowiących 2,26% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN Orlen SA, za łączną kwotę 756 201 672,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote zero groszy). Cena jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN Orlen SA na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 29 września 2022 r. wyniosła 53,40 zł (słownie pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).
– czytamy w komunikacie PZU opublikowanym 30 września 2022 r.

Źródło: PKO BP / PZU

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Stacje Paliw Sprzedaż Detaliczna RAPORT 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Opublikowano: 19.10.2022
Aktualizacja: 19.10.2022