Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności

Udostępnij artykuł
Prezydent RP Andrzej Duda 7 grudnia 2021 r. podpisał ustawę z dnia 2 grudnia br. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem uchwalonej ustawy jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz wdrożenie:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia
20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego; 

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia
30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Uchwalona ustawa m. in.:

1) wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu;

2) określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania;

3) rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania;

4) doprecyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję stacji ładowania;

5) wprowadza obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru;

6) doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA);

7) wprowadza przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych;

8) wprowadza pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru;

9) wprowadza możliwość udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. 

W związku z przyjętymi zmianami w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych uchwalona ustawa wprowadza zmiany w 12 ustawach:

1) ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń; 

2) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

3) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; 

4) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

5) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 

6) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

7) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

8) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

9) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

10) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

11) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

12) ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem odrębnego terminu wejścia w życie części wskazanych w ustawie regulacji, z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<