Prokom zmniejszył zaangażowanie w Petrolinvest

Udostępnij artykuł

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 7 lipca 2010 roku przez Osiedle Wilanowskie i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy wniesienia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu oraz złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz.

Tytułem wpłaty na Certyfikaty w ramach złożonego zapisu, Osiedle Wilanowskie wniosło do Funduszu 200 tys. akcji Petrolinvestu. Akcje zostały przeniesione w dniu 8 lipca 2010 roku w drodze czynności poza rynkiem regulowanym na podstawie wyżej opisanej umowy cywilnoprawnej.

Przed zajściem powyższego zdarzenia, Prokom wraz ze spółką Osiedle Wilanowskie posiadał bezpośrednio w kapitale zakładowym Petrolinvestu 5 297 548 akcji, co stanowiło 20,55 proc. w kapitale zakładowym Petrolinvestu.

W rezultacie wniesienia przez Osiedle Wilanowskie do Funduszu 200 tys. akcji spółki, Prokom wraz z podmiotami zależnymi posiada 19,49 proc. udziałów w kapitale zakładowym Petrolinvestu.

Petrolinvest miał 57,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 104,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 25,48 mln zł wobec 18,68 mln zł rok wcześniej.

Petrolinvest powstał w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym. Wraz z upływem lat spółka skierowała się bardziej w stronę poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.
 

Opublikowano: 16.07.2010
Aktualizacja: 16.07.2010