Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne

Udostępnij artykuł
Innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in elektroenergetyki, paliw ciekłych i gazu oraz zmiany w zakresie polityki energetycznej – to główne cele projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który został 24 listopada 2020 r. przyjęty przez Radę Ministrów. Celem przepisów ustawy było m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy rynkowej 2019/944.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, wdrożony zostanie m.in. system inteligentnego opomiarowania. Przewiduje on zainstalowanie inteligentnych liczników pomiarowych u odbiorców końcowych, dzięki czemu, będą oni rozliczani za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia a nie, jak dotychczas, według prognoz. Odbiorcy końcowi uzyskają także dostęp do swoich danych pomiarowych a za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej, będzie im przysługiwała automatycznie naliczana bonifikata.

Sam pomiar zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie bez konieczności fizycznej obecności inkasenta. W celu przesyłania informacji pomiarowych, dotyczących zarówno energii elektrycznej wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci, liczniki zdalnego odczytu umożliwią komunikację dwukierunkową z dedykowanym systemem. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych w terminie do 31 grudnia 2028 roku.

Po zmianie ustawy informacje i dane przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Dzięki CSIRE nastąpi m.in. skrócenie czasu potrzebnego na zmianę sprzedawcy energii i zniesienie barier towarzyszących wchodzeniu na rynek przez nowych sprzedawców. Zarządzanie systemem, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Funkcja OIRE zostanie powierzona Operatorowi Systemu Przesyłowego – Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Inne najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie to :

  • kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii – rozwój energetyki rozproszonej i OZE;
  • zwiększenie ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych poprzez wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej tzw. door to door;
  • ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych, m.in. stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań w zakresie rozliczeń za energię elektryczną zwróconą do sieci trakcyjnej w następnie hamowania pojazdów trakcyjnych;
  • sprawniejsza kontrola i nadzór nad rynkiem energii, paliw gazowych i paliwami ciekłymi;
  • uporządkowanie przepisów w zakresie koncesjonowania czy obowiązek posiadania instrukcji operatora systemu magazynowania przy świadczeniu usług magazynowania na rynku gazu;
  • przyznanie prezesowi URE kompetencji do uznawania kwalifikacji ww. osób nabytych w państwach członkowski UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Świadectwa będą tracić ważność w terminie 5 lat od dnia ich wydania, co zapewni odpowiednie bezpieczeństwo kwalifikacji ww. osób.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 25.11.2020
Aktualizacja: 25.11.2020