Rekordowa dywidenda i zmiany w składzie RN PKN Orlen

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 3,5 zł na akcję, zarekomendowaną przez Zarząd PKN Orlen pod kierownictwem prezesa Daniela Obajtka. Termin jej wypłaty ustalono na 5 sierpnia 2019 roku.

PKN Orlen od sześciu lat realizuje politykę dywidendową przy zachowaniu strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych GK Orlen i prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Zarekomendowany przez zarząd rekordowy poziom dywidendy odzwierciedla stabilną sytuację finansową i efekty wdrożonych planów rozwojowych. Pozytywna decyzja ZWZ oznacza, że do Akcjonariuszy spółki trafi 1,5 mld zł.

Ponadto decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen pełniący swoje funkcje w 2018 roku. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen – na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa – ustaliło skład Rady Nadzorczej w maksymalnej liczbie wynikającej ze Statutu Spółki, która po zarejestrowaniu uchwalonych w dniu 14 czerwca br. zmian do Statutu będzie mogła wynieść od 6-10 osób razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE MAJ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <Rada Nadzorcza obecnie pracuje w składzie:
• Izabela Felczak-Poturnicka – przewodnicząca rady nadzorczej spółki
• Barbara Jarzembowska – członek rady nadzorczej spółki
• Andrzej Kapała – członek rady nadzorczej spółki
• Michał Klimaszewski – członek rady nadzorczej spółki
• Jadwiga Lesisz – członek rady nadzorczej spółki
• Małgorzata Niezgoda – członek rady nadzorczej spółki
• Anna Sakowicz-Kacz – członek rady nadzorczej spółki
• Andrzej Szumański – członek rady nadzorczej spółki
• Anna Wójcik – członek rady nadzorczej spółki.


© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.