Szacunkowe wyniki Unimot za 2021 r.

Udostępnij artykuł

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał i cały 2021 r. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana za IV kwartał 2021 r. wyniosła 13 mln zł, a za cały 2021 r. 70,5 mln zł. Firma to notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych.

Unimot

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot wyniosły w IV kwartale 2021 r. 2 854 mln zł oraz 8 207,2 mln zł za cały 2021 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) w IV kwartale 2021 r. ukształtowała się na poziomie 13 mln zł i 70,5 mln zł w całym 2021 r. Oznacza to wynik niższy o 4,8 mln zł od zakładanej rocznej prognozy w wysokości 75,3 mln zł. Spółka przedstawiła ją w grudniu 2020 r. Należy pamiętać, że koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale, nieuwzględnione podczas przygotowywania prognozy na 2021 r., wyniosły w całym 2021 r. 4,3 mln zł.

Komentarz prezesa Unimot

Czwarty kwartał to kolejny okres wymagającego otoczenia zewnętrznego. Przede wszystkim mierzyliśmy się z dalszym wyraźnym wzrostem cen wszystkich produktów, którymi handlujemy. Miało to wpływ na kapitałochłonność biznesu i powodowało szereg innych wyzwań. Dodatkowo, pod koniec roku otoczenie rynkowe w biznesie oleju napędowego było również niekorzystne. W 2021 r. ponieśliśmy także znaczące koszty przygotowania się do transakcji przejęcia aktywów Lotos Terminale. Stąd tak duża rozbieżność między ogłoszoną prognozą a zrealizowaną EBITDA. Koszty te traktujemy jednak jak inwestycję na przyszłość. Liczę na to, że po finalizacji transakcji szybko będzie widać jej pozytywny wpływ na nasze wyniki.
– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kw. 2021 r. miały: niższe r/r oraz niższe od oczekiwań marże w biznesie oleju napędowego; wyższe r/r i wyższe od oczekiwań marże i wolumeny w biznesie biopaliw oraz LPG; negatywna marża ze sprzedaży gazu ziemnego niższy r/r oraz niższy od oczekiwań wynik na hurtowej sprzedaży energii elektrycznej, a także niższe od oczekiwań marże jednostkowe realizowane na sprzedaży detalicznej w sieci Avia w związku z trudną sytuacją rynkową.

W wyniku skorygowanym EBITDA wyeliminowany został pozytywny wpływ księgowej wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego na ostatni dzień 2021 r. oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi o łącznej wartości 4,3 mln zł. Wyeliminowany został również pozytywny wpływ transakcji tradingowych zawartych przez Tradea. Spółka informowała o nich 26 stycznia 2022 r. Ich łączna wysokość wyniosła 21,5 mln zł. Termin rozliczenia tych transakcji przypada w przyszłości. Będzie to miało pozytywny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2022 r.

Negatywne czynniki

Wynik, o którym mowa powyżej, jest efektem wykorzystania sprzyjającego otoczenia zewnętrznego Tradea (m.in. dynamicznych zmian cen kontraktów terminowych w IV kwartale 2021 r.) w działalności tradingowej tej spółki. W wyniku skorygowanym EBITDA został również wyeliminowany negatywny wpływ zdarzenia jednorazowego – spisanych należności od spółki Green Electricity w wysokości 2 mln zł oraz pozytywny wpływ przesunięcia w czasie kosztów magazynowania gazu ziemnego w wysokości 1,8 mln zł. Zysk ze sprzedaży zmagazynowanego gazu został zrealizowany w IV kwartale 2021 r., podczas gdy koszty ponoszone były w poprzednich kwartałach. W wyniku skorygowanym EBITDA wyeliminowane zostały również: negatywny wpływ przesunięć w czasie kosztów premii zarządczych związanych z wynikami TRADEA, które zostaną uwzględnione w EBITDA skorygowanej w roku 2022 w wysokości 2,4 mln zł, oraz negatywny wpływ przesunięć w czasie kosztów związanych z logistyką LPG w wysokości 0,5 mln zł.

Szacunkowy jednostkowy zysk netto w 2021 r. wyniósł 76 mln zł.

Zgodnie jednak z warunkami umowy kredytów zawartej w związku z umową przedwstępną nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale, w przypadku realizacji tej transakcji, Unimot nie będzie w bieżącym roku wypłacał dywidendy z szacowanej wyżej kwoty zysku netto, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym z 12 stycznia 2022 r.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za IV kwartał i cały 2021 r.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.03.2022
Aktualizacja: 24.03.2022