Tarcza PFR 2.0 przyjęta przez rząd

Udostępnij artykuł
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Jak zapowiedział Jarosław Gowin, z pomocy będzie można korzystać od 15 stycznia.

Rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19 w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Budżet programu wyniesie 13 mld zł.

  • Na program składają się dwa działania:

– Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;
– Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR 2.0
>> wszelkie szczegóły <<

Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Wybrane warunki udzielenia subwencji:

– prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD;
– zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne.

Przepisy przewidują także umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych. Zakładana kwota umorzenia wyniesie łącznie ok. 6,7 mld zł.

Z umorzenia subwencji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy m.in. z branż:

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
Ruchome placówki gastronomiczne;
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
Przygotowywanie i podawanie napojów; itd.

Warunki umorzenia subwencji:

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

  • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
  • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
  • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 
  • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
  • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
  • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
  • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju, z finansowania mogłoby skorzystać do 70 tys. przedsiębiorstw.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 07.01.2021
Aktualizacja: 07.01.2021