Wyniki finansowe Lotos za I kwartał 2022 roku

Udostępnij artykuł

Druga część postoju remontowego rafinerii oraz dynamiczny wzrost cen surowców i produktów naftowych wywołany wojną w Ukrainie – te czynniki w największym stopniu wpłynęły na wyniki gdańskiego koncernu w I kwartale 2022 roku. Grupa Kapitałowa Lotos wykazała 1,89 mld zł zysku operacyjnego. Tzw. oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 1,33 mld zł, natomiast skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1,22 mld zł.

Grupa Lotos

W I kwartale 2022 roku widoczna była wyraźna poprawa poziomu konsumpcji na krajowym rynku paliw po zeszłorocznych ograniczeniach wprowadzonych w związku z pandemią. Dodatkowo, na przełomie lutego i marca 2022 roku, nastąpiły czasowe skokowe wzrosty sprzedaży na stacjach paliw. Były związane z paniką zakupową w reakcji na wybuch wojny w Ukrainie. Klienci obawiali się także niedostępności produktów czy też wzrost ich cen.

Z jednej strony odbudowa zapotrzebowania na energię powodowana względami ekonomicznymi, z drugiej zaburzona jej podaż oraz rosnące ryzyka, np. zerwania łańcuchów dostaw czy stopniowo rozszerzanych sankcji w wymianie handlowej z Rosją i Białorusią, a także ogarniętą wojną Ukrainą napędzały panikę konsumencką i wzrost notowań wszystkich kopalin. Znacząca niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń rzutowała na rynki finansowe i surowcowe. Obserwowano wysoką zmienność notowań gazu ziemnego i ropy naftowej, a także dynamiczny wzrost cen produktów na rynkach europejskich.

Od 24 lutego spółka nie zawierała transakcji na zakup rop rosyjskich na rynku spot. Pozostała jedynie przy realizacji zapisów kontraktów terminowych obowiązujących do końca 2022 roku. Odstąpienie od nich mogłoby skutkować postępowaniem regresowym. Co za tym idzie karami finansowymi, a także odbiorem przedpłaconej częściowo ropy przez inny podmiot. Ponadto dla zabezpieczenia płynnego zaopatrzenia krajowego rynku w I kwartale 2022 roku spółka zakupiła dwa historycznie największe tankowce z olejem napędowym z kierunku bliskowschodniego (200 tys. ton). Dostaw do rafinerii Lotosu dokonano przez Naftoport.

Segment wydobywczy

W I kwartale 2022 roku średnie dzienne wydobycie ropy i gazu przez Grupę Kapitałową Lotos wyniosło 16,9 tys. boe. Oczyszczony z wpływu zdarzeń nietypowych wynik EBITDA segmentu wydobywczego za I kwartał 2022 roku wyniósł 0,54 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 0,74 mld zł. Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego (+137,9 proc. r/r i +2,1 proc. kw./kw.) jest przede wszystkim efektem wyższych notowań gazu ziemnego oraz ropy, a także wzrostu średniokwartalnego kursu dolara.

Spadek ilości sprzedanych węglowodorów (-19,8 proc. r/r i -5,1 proc. kw./kw.) ograniczył korzystny wpływ wzrostu notowań gazu i ropy na wynik segmentu. Spadek wolumenu wynikał z zatrzymania części produkcji z obszaru Sleipner, z uwagi na awarię kompresora, która miała miejsce w marcu 2022 roku oraz w związku z przeprowadzeniem dwóch rekonstrukcji odwiertów na złożu B3 na Morzu Bałtyckim w I kwartale 2022 roku. Ponadto na wynik EBITDA segmentu wpłynął wzrost amortyzacji związany z wydobyciem ze złoża Yme w Norwegii.

W wyniku corocznej rundy koncesyjnej (APA 2021) 18 stycznia 2022 roku spółka Lotos Exploration and Production Norge (Lotos Norge) otrzymała 4 nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze: PL1144 (udział 30 proc.), PL1142 i PL1143 (udział po 17,94 proc.) oraz PL1135 (udział 30 proc.). Po ich przyjęciu portfel Lotos Norge w Norwegii wzrósł do 34 koncesji.

Segment produkcji i handlu

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w I kwartale 2022 roku wyniósł 0,78 mld zł. Zdecydowany wzrost oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO w porównaniu do I kwartału 2021 roku to efekt wyższych marż na produktach rafineryjnych obserwowanych na rynkach europejskich. Także wyższego średniokwartalnego kursu USD/PLN wpływającego na marżę oraz wyższego wolumenu sprzedaży.

Rafineria Lotosu przerobiła w I kwartale 2022 roku 1,95 mln ton ropy naftowej. Na koniec marca 2022 roku Lotos posiadał w swojej sieci 523 stacji paliw, tj. o 9 więcej niż rok wcześniej.

9 marca 2022 roku rozpoczął się remont rafinerii Lotos. Firma realizuje go w formule postoju częściowego (pierwszą część przeprowadzono wiosną 2021 roku). Zatrzymano 50 z ponad 65 instalacji rafinerii. Stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończył się zgodnie z harmonogramem w połowie kwietnia 2022 roku. Ostatnim etapem jest remont wyspowy instalacji produkcji wodoru w dniach 17 kwietnia – 14 maja 2022 roku.

Spółka istotnie ograniczyła przerób ropy naftowej wykorzystując zabezpieczony na czas planowanego remontu wcześniej zakupiony lub zamówiony zapas surowca. Korzystając z nadmorskiej lokalizacji w pobliżu płynnych rynków ARA, w ramach swoich pomniejszonych czasowo potrzeb oraz możliwości aktywnie dywersyfikowała gatunki przerabianych rop naftowych, m.in. przerabiając ropy lekkie wydobywane na Morzu Bałtyckim i złożach lądowych na Litwie przez segment wydobywczy Grupy Kapitałowej Lotos. Kierunki zakupu ropy w I kwartale to m.in. Morze Północne i Norweski Szelf Kontynentalny.

Inwestycje

W I kwartale 2022 roku Grupa Lotos realizowała szereg projektów rozwojowych. Jeden z większych projektów dotyczył prac związanych z fazą realizacji projektu wymiany pieców instalacji Clausa. Celem projektu jest poprawa efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy instalacji spalającej siarkowodór.

Grupa Lotos realizuje też projekt rozbudowy pojemności magazynowych i mocy nalewczych LPG. Celem projektu jest zwiększenie możliwości ekspedycji produkcji rafineryjnej LPG do wartości ok. 1200 ton/dobę za pomocą nalewu samochodowego i kolejowego.

Kolejnym z projektów jest rozbudowa bramowego nalewaka kolejowego nr 3. W I kwartale 2022 roku prowadzono proces przetargowy w tej sprawie oraz rozpoczęto pozyskiwanie zgód na podpisanie umów. Ponadto, w ramach projektu Pure H2, wykonano podłączenia technologiczne umożliwiające uruchomienie nowej instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji do bateriowozów.

W kluczowym projekcie rozwojowym rafinerii, tj. HBO (Hydrokrakingowe Oleje Bazowe), w marcu 2022 roku wydano generalnemu wykonawcy – Kinetics Technology (KT) – pełne polecenie wykonania robót NTP (Notice to Proceed). Trwają prace projektowe, zakupowe oraz przygotowanie do budowy instalacji HBO. Ponadto, w fazie planowania jest budowa terminala na Martwej Wiśle. W I kwartale 2022 roku trwał proces wyboru potencjalnego kontrahenta dla głównego zakresu prac projektowo-budowlanych.

Fuzja Lotos z PKN Orlen

10 stycznia 2022 roku podpisano porozumienia kształtujące zasady, na jakich odbywać się będzie proces wyjścia części pracowników poza Grupę Kapitałową Lotos po realizacji sprzedaży aktywów objętych środkami zaradczymi określonymi w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. Dokumenty podpisali: członkowie zarządu Grupy Lotos, zarządy spółek Grupy Kapitałowej Lotos objętych realizacją środków zaradczych oraz przedstawiciele związków zawodowych wyrażających wolę bycia partnerami społecznymi w tym procesie.

12 stycznia 2022 roku zakończono prace mające na celu wdrożenie środków zaradczych. Wybrano spółkę Saudi Aramco do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw. Obecnie Komisja Europejska wniosek o wydanie decyzji akceptującej podpisane umowy oraz nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych.

Źródło: Grupa Lotos

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 28.04.2022
Aktualizacja: 28.04.2022