Wyniki Lotosu w III kwartale 2021 r.

Udostępnij artykuł
III kwartał br. potwierdził bardzo dobrą kondycję gdańskiego zakładu, który w omawianym okresie pracował przy pełnym wykorzystaniu swoich mocy przetwórczych. Grupa Lotos elastycznie zarządzała strukturą nośników energetycznych, doborem rop naftowych i uzysków rafinerii. Segment wydobywczy, pomimo spadku wolumenu, również zakończył ubiegły kwartał z dobrym wynikiem. Utrzymujące się sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w połączeniu m.in. z uruchomieniem złoża Yme jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

W III kwartale 2021 r. koncern osiągnął wynik oczyszczony EBITDA LIFO w wysokości 1,2 mld zł (+17,1 proc. kw./kw.) i oczyszczony zysk operacyjny wg LIFO w wysokości 0,9 mld zł (+23,1 proc. kw./kw.). Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,2 mld zł (+24,1 proc. kw./kw.). Stabilną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO, który na koniec III kwartału 2021 r. znajdował się na poziomie 0,5x (znacząco poniżej celu strategicznego). Skonsolidowany zysk netto Lotosu wyniósł w omawianym okresie od 0,8 mld zł.

Otoczenie rynkowe

Z jednej strony wzrost zapotrzebowania na energię, z drugiej ograniczona jej podaż napędzały wzrost notowań wszystkich paliw kopalnych, w szczególności zaś gazu ziemnego – uznawanego za paliwo przejściowe na ścieżce zielonej transformacji ze względu na relatywnie niską emisyjność CO2. Jego notowania w III kwartale 2021 r. osiągnęły historyczne maksima (+80 proc. kw./kw. i +496,7 proc. r/r). W omawianym okresie wzrosła również, choć nie tak spektakularnie, średnia cena ropy Brent (+6,6 proc. kw./kw. i +71,3 proc. r/r). Takie otoczenie makroekonomiczne wspierało wynik segmentu wydobywczego. Zgodnie z prognozami ceny obu surowców powinny utrzymać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach, co powinno przełożyć się na lepsze wykorzystanie potencjału tego segmentu.

W III kwartale br. wyraźnie poprawił się poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw po zeszłorocznych ograniczeniach wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Wzrost zapotrzebowania na benzynę po 9 miesiącach osiągnął w Polsce dynamikę +8,5 proc. r/r. O 7,1 proc. r/r wzrósł popyt na olej napędowy. Ożywienie na polskim rynku paliw wynika ze wzmożonej mobilności osób w sezonie wakacyjno-urlopowym (zwłaszcza do krajowych destynacji) oraz z poluzowania w Polsce obostrzeń pandemicznych.

Istotne wsparcie dla marżowości segmentu produkcji i handlu w III kwartale 2021 r. stanowiły lekkie frakcje ropy naftowej, dzięki utrzymującej się wysokiej zyskowności benzyn motorowych (+22,3 proc. kw./kw. i +242,7 proc. r/r) w najlepszym pod względem sezonowości kwartale pracy rafinerii. Omawiany okres to także solidna odbudowa cracku na diesla (+22,5 proc. kw./kw. i +110,8 proc. r/r), kluczowego paliwa dla baryłki uzysków spółki. Wynik segmentu wsparły także wysokie notowania olejów bazowych, będące rezultatem ich ograniczonej dostępności na rynku oraz stopniowej odbudowy ich podaży. Nadal znacząca była opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej. Natomiast portfel produktów ciężkich był w III kwartale br. zdominowany przez asfalty, w związku z utrzymującymi się atrakcyjnymi cenami tego produktu na bardzo chłonnym rynku krajowym i sąsiednich. Ich stabilną sprzedaż wspierały sprzyjające budowie dróg warunki pogodowe.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Wydobycie

W III kwartale 2021 r. Lotos wydobywał węglowodory na średnim poziomie 15,2 tys. boe/dzień (-1,7 proc. kw./kw. i -19,0 proc. r/r). Na niski wolumen wydobycia w omawianym okresie wpłynął przede wszystkim zaplanowany i przeprowadzony we wrześniu około miesięczny postój hubu Sleipner, który wraz z podłączonym złożem Utgard odpowiada za ponad 80 proc. produkcji Lotosu w Norwegii. Produkcja w Polsce utrzymywała się na stabilnym poziomie – spadek na złożu B8 (spowodowany planowaną tygodniową przerwą w produkcji związaną z wymianą boi) zrekompensował wzrost wydobycia na złożu B3 (będący efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji łącznie 8 odwiertów na przestrzeni 2020 r. oraz realizacji wiercenia dodatkowego odwiertu, a także rekonstrukcji odwiertu zagłowiczonego podwodnie). Wielkość produkcji ze złóż litewskich również bez większych zmian.

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły w okresie lipiec – wrzesień 436,4 mln zł. Za ich wzrost (+14,5 proc. kw./kw. i +68,8 proc. r/r), pomimo spadku wolumenu (-20,8 proc. kw./kw. i -19,0 proc. r/r), odpowiadają wspomniane wcześniej wysokie notowania gazu ziemnego oraz ropy Brent, a także wzrost średniokwartalnego kursu dolara. Oczyszczony wynik EBITDA tego obszaru na poziomie 255,4 mln zł jest o +19,0 proc. wyższy niż w II kwartale 2021 r. i o +161,4 proc. wyższy niż w III kwartale 2020 r. Zasoby 2P Lotosu na koniec września wyniosły 70,7 mln boe.

Produkcja i handel

Grupa Lotos płynnie optymalizowała przerób ropy naftowej przy pełnym wykorzystaniu projektowych mocy wytwórczych gdańskiego zakładu, osiągając w III kwartale br. poziom 2,7 mln ton (+2,7 proc. kw./kw. i +5,8 proc. r/r). Skokowy wzrost notowań gazu ziemnego w tym okresie spowodował załamanie się opłacalności wykorzystywania go do procesów technologicznych w rafinerii, a tym samym większą w porównaniu do analogicznego okresu presję na wyniki segmentu produkcji i handlu. Przełożyło się to na intensywną optymalizację pracy zakładu w Gdańsku, zarówno po stronie doboru wsadu (dieta ropna), struktury uzysków rafinerii, jak i nośników energii (stopniowe zastępowanie gazu ziemnego lekkimi frakcjami, tj. gazem płynnym, benzyną surową i lekką oraz niskozasiarczonym olejem opałowym).

Przychody ze sprzedaży tego segmentu wyniosły 8,9 mld zł (+24,4 proc. kw./kw. i +70 proc. r/r). To efekt wyższego wolumenu sprzedaży (+10,5 proc. kw./kw. i +3,9 proc. r/r) oraz wyższej średniej ceny sprzedaży netto (+12,6 proc. kw./kw. i +63,6 proc. r/r). W omawianym okresie gdański koncern odnotował rekordowo wysoki oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu, który wyniósł 0,91 mld zł (+19,1 proc. kw./kw. i +166,9 proc. r/r). Na koniec III kwartału 2021 r. Lotos posiadał w swojej sieci 516 stacji paliw, tj. o 5 więcej niż na koniec września 2020 r. W ubiegłym kwartale obszar detaliczny wygenerował zysk EBITDA na poziomie 82,5 mln zł, co stanowi zaledwie 5,76 proc. wyniku EBITDA całego koncernu.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.