Zgoda UOKiK na współpracę Orlen Południe i PGNiG

Udostępnij artykuł

Orlen Południe i PGNiG wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. Orlen Południe będzie miał w niej 51 proc., a PGNiG 49 proc. udziałów. Zgoda UOKiK to zielone światło dla wspólnego przedsięwzięcia. Pozwala ona przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu. Realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię Orlen2030, zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki.

UOKiK Orlen PGNiG zgoda
Fot. UOKiK

Więcej biometanowni

Biometanownie to instalacje produkujące biometan, czyli biogaz pochodzący z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego. Biometan powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru. Znajdzie również zastosowanie w transporcie. Ponadto – po zmieszaniu z gazem ziemnym – można go dostarczać gazociągami do odbiorców wykorzystujących tradycyjne paliwo gazowe. Istnieje również możliwość gromadzenia go w magazynach gazu.

Działalność spółki, którą utworzą Orlen Południe i PGNiG, będzie opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych. Obejmie także rozwój technologii wykorzystywanych do wytwarzania biometanu, a także produkcji, obrocie i stosowaniu biometanu w różnych obszarach działalności Grupy Orlen i PGNiG.

Inwestycje w biogazownie

Orlen Południe nabył do tej pory trzy biogazownie. Pierwszą jest instalacja działająca w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. Następnie spółka sfinalizowała zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. W planach jest rozbudowa tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan. Potencjalnie mógłby on zostać wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.

Trzecią biogazownię Orlen Południe zakupił w gminie Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim. Instalacja, o mocy 1,8 MWe, produkuje energię elektryczną z przeznaczeniem na lokalny rynek. Spółka planuje do 2024 roku rozbudowę zakładu o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji do 3,2 MWe. Z kolei doposażenie jej w urządzenia i instalacje do przekształcenia biogazu w biometan umożliwi produkcję ok. 8 mln m3 biometanu rocznie.

Razem z biogazownią w Jeżewie Orlen Południe przejął zakład utylizacji odpadów. Jego zdolności przerobu wynoszą 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ok. 15,5 tys. ton odpadów poubojowych. Posiadanie własnego zakładu utylizacji odpadów wyróżnia ten obiekt na polskim rynku biogazowym.

Z kolei PGNiG jest zainteresowane m.in. dodawaniem biometanu do gazu ziemnego i przesyłem mieszanki sieciami dystrybucyjnymi należącymi do Grupy. W tym celu spółka opracowała standard jakości biometanu. Może on być wprowadzany do sieci, a także warunki przyłączenia biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.

Zgoda UOKiK

Przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie wykazało, że transakcje nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Firmy Orlen Południe oraz PGNiG złożyły wniosek do UOKiK w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorcy 30 czerwca 2021 r.

Oprac. EK