ZOZ w Kłodzku potrzebuje paliwa

Udostępnij artykuł

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowa w ilości 6.000 litrów oraz oleju napędowego w ilości 100.000 litrów, a także oleju napędowego zimowego w ilości 10.000 litrów. Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania to 12 miesięcy. Bardzo ważna informacją dla chętnych jest brak obowiązku wpłacania wadium.

O zamówienie publiczne ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie dystrybucji paliw, dysponują stacjami paliw w następujących miastach: Kłodzku, Bystrzycy Kł, Nowej Rudzie, Kudowie Zdroju, Lądku Zdroju, Dusznikach Zdroju, lub w miejscowościach przylegających do tych miast albo współpracują z innymi stacjami paliw w tych miejscowościach, przyjmują zapłatę we wszystkich stacjach paliwowych na w/w terenie kartami płatniczymi flota lub równoważnymi zaproponowanymi przez wykonawcę.

Zainteresowanie, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, muszą przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję zaświadczające pozwolenie na obrót paliwami. Dodatkowo oferent powinien przedstawić aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie go do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty.

 

Opublikowano: 20.08.2010
Aktualizacja: 20.08.2010