620 tysięcy litrów paliwa dla MZK Skierniewice

Udostępnij artykuł

Pierwsza część przetargu odnosi się do biopaliwa. Szacunkowy koszt dostawy bez VAT ma wynieść 310 000,00 zł. Dodatkowo dostarczone biopaliwo musi posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Do biopaliwa zastosowane będą wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22.1.2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz..U. z 2009 r., nr 18, poz. 98).

Druga część przetargu ma na uwadze sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej 98, spełniającej wymagania normy PN – EN 228:2006, a szacunkowy koszt bez VAT wyniesie 555 000,00 zł.

Trzecia cześć dotyczy dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG) do napędu silników spalinowych –określonego. Koszt dostawy bez VAT to 562 400,00 zł, zaś szacunkowa wielkość dostawy miesięcznej wynosić będzie 27 200 l, a pojemność zbiornika gazu zamawiającego to 4,85 m sześc.

Oferent musi dysponować środkami finansowymi w wysokości: dla każdej z części co najmniej 400 000,00 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł. Dodatkowo składający ofertę zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczenie dot. wyposażenia wykonawcy w sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu, umowa leasingu, wynajmu, dzierżawy min. 2 autocystern lub umowa z firmą przewozową, która dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym – wymagany jest jeden z wymienionych dokumentów na każdą autocysternę.
 

Opublikowano: 13.09.2010
Aktualizacja: 13.09.2010