Bardzo dobre wyniki kwartalne Lotosu

W trzecim kwartale 2018 r. rafineria Grupy Lotos pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy wytwórczych. W tym czasie koncern znacząco poprawił swoje wyniki operacyjne i finansowe oraz istotnie obniżył zadłużenie.

W 3 kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 8,3 mld PLN wobec 6,3 mld w 3 kw. 2017 r. (+33,). Analizując tylko miniony kwartał, spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO na poziomie 888 mln PLN, co oznacza wzrost o 8 proc. względem ubiegłego kwartału. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 693 mln PLN, a więc zwiększył się o 19,4 proc. kw/kw, a skonsolidowany zysk netto osiągnął 632 mln PLN. Operacyjne przepływy pieniężne Lotosu wyniosły w 3 kw. bieżącego roku blisko 1,3 mld PLN względem 0,5 mld PLN w 2 kw. 2018 r.

W trzech kwartałach 2018 r. Grupa Kapitałowa Lotos wygenerowała blisko 2,25 mld PLN oczyszczonej EBITDA wg LIFO, porównywalnie z analogicznym okresem ubiegłego roku (2,3 mld PLN).
Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie grupy. Na koniec 3 kw. 2018 r. dług netto kształtował się na poziomie 1,9 mld PLN, względem 2,5 mld PLN na koniec 2017 r. Dźwignia finansowa obniżyła się o 7,7 punktu procentowego względem stanu na koniec 2017 r. i ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 16 proc. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 0,6x w porównaniu do 0,8x na koniec 2017 r. i 1,9x na koniec 2016 r.

W dniu 28 września 2018 r. Grupa Lotos wypłaciła dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję. Całkowita kwota wypłaty dywidendy wyniosła 185 mln PLN.

Otoczenie makroekonomiczne

W trzecim kwartale 2018 r. odnotowano istotny wzrost notowań ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku ropy naftowej zmiana ukształtowała się na poziomie +44 proc. r/r, tj. +23 USD/bbl. Notowania ceny gazu ziemnego wzrosły o 54 proc. r/r, tj. o 16 USD/boe. Wsparło to wynik segmentu wydobywczego i pozwoliło złagodzić efekt niższego wolumenu sprzedaży węglowodorów.

W segmentu produkcji i handlu, należy zwrócić uwagę na duże wahania cracków produktowych liczonych w relacji USD/bbl. Znaczące spadki dotyczyły cracku ciężkiego oleju opałowego (-54 proc. r/r) i benzyny (-13 proc. r/r). Wzrosty cracków odnotowano natomiast dla: oleju napędowego (+8 proc. r/r), lekkiego oleju opałowego (+12 proc. r/r) oraz paliwa lotniczego (+10 proc. r/r). Pozytywny wpływ na wyżej wymienione wartości miał wyższy (+2 proc. r/r) średniokwartalny kurs dolara.

Modelowa marża rafineryjna wyniosła 7,47 USD, co oznacza spadek o 13 proc. r/r. Wpływ tego czynnika na oczyszczony zysk EBITDA LIFO udało się złagodzić dzięki maksymalnemu wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii na poziomie 105,4 proc.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Upstream

Dobre wyniki segmentu wydobywczego to efekt wspomnianych wcześniej wysokich notowań ropy i gazu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 374,5 mln PLN, względem 256 mln PLN r/r (+46 proc.). Wynik na poziomie operacyjnym EBITDA wyniósł 197 mln PLN vs. 168 mln PLN r/r (+17 proc.).

Na spadek wielkości wydobycia (-16 proc. r/r), które w 3 kw. wyniosło 17 647 boe/d, miał wpływ przede wszystkim planowy postój remontowy w obszarze Sleipner na Morzu Północnym, gdzie Lotos Norge w ramach konsorcjum wydobywa węglowodory. Postój rozpoczął się w dniu 31 sierpnia br. i trwał do 21 września br. (złoża Sleipner East, Loke, Gungne) oraz do 30 września br. w przypadku złoża Sleipner Vest. Oprócz zaplanowanych prac remontowych i modernizacyjnych, postój został wykorzystany także na przeprowadzenie wymaganych modyfikacji platformy Sleipner, która w przyszłości będzie odpowiedzialna za przetwarzanie oraz separację gazu i kondensatu ze złoża Utgard.

Projekt Utgard znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji zagospodarowania złoża. Udziały w części norweskiej koncesji przedstawiają się następująco: Equinor (62 proc. – operator koncesji), Lotos Norge (28 proc.) i Total Norge (10 proc.). Zagospodarowanie realizowane jest przy wykorzystaniu synergii z istniejącą infrastrukturą hubu Sleipner. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na 1 kw. 2020 r.

Downstream

W minionym kwartale rafineria Lotosu pracowała bez zakłóceń, a przerób ropy osiągnął rekordowy poziom 2790 tys. t. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku przerób ropy wyniósł łącznie 7989 tys. t. Poziom dywersyfikacji gatunków ropy w trzech kwartałach 2018 r. wyniósł ponad 30 proc. Oznacza to, że co trzecia baryłka ropy naftowej przerabianej w gdańskiej rafinerii pochodziła z kierunku innego niż wschodni.

W segmencie produkcji i handlu oczyszczona EBITDA wg LIFO w 3. kwartale br. wyniósł 688 mln PLN. Najbardziej znaczący wzrost sprzedaży r/r odnotowano w przypadku paliwa lotniczego.
Przychody ze sprzedaży tego segmentu wyniosły 8,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 33 proc. r/r. Jest to efekt wzrostu średniej ceny sprzedaży netto oraz wyższego o 8,5 proc. wolumenu sprzedaży. Trzeci kwartał 2018 r. był równie udany w segmencie detalu. Przychody ze sprzedaży wyniosły tu 1,8 mld PLN, względem 1,5 mld PLN w 3 kw. 2017 r. (+21 proc.). Liczba stacji paliw wzrosła o 4 obiekty i wyniosła na koniec kwartału 489 (w tym 306 CODO i 183 DOFO).

EFRA – kolejne obiekty oddane do użytku

Na 30 września 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 96,3 proc.

W 3 kw. 2018 roku kontynuowano prace budowlano-montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów, również w zakresie instalacji i systemów pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej. Dla dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA tj. instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU) prowadzono prace rozruchowe. Instalacja HVDU, po przeprowadzeniu gwarancyjnego ruchu testowego, została przekazana do eksploatacji i pracuje z obciążeniem, dostosowanym do bieżących potrzeb rafinerii.

W fazie prób i testów znalazły się: instalacja HGU, zbiorniki półproduktowe instalacji opóźnionego koksowania (DCU) oraz kolejne rurociągi międzyobiektowe. Natomiast do użytkowania przekazano: instalację HVDU, instalacje odzysku siarki (SRU II), striper wód kwaśnych (SWS II), instalację regeneracji aminy (ARU II) i mycia LPG, zmodernizowaną instalację hydroodsiarczania olejów napędowych HDS, rurociąg gazu ziemnego (cześć podziemną i naziemną), nową stację kondensatu (nr 7) oraz zmodernizowaną podstację elektroenergetyczną (P2/4).

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania (raport bieżący nr 21/2018 Zarządu Grupy Lotos z dnia 13 lipca 2018 r.), kontynuowane są rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firma KT – Kinetics Technology) w celu wypracowania realnego harmonogramu prac.

Lotos stawia na paliwa alternatywne

W ramach strategii na lata 2017-2022 Lotos dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić przedstawiciele Grupy Lotos oraz spółki Lotos Lab, jako podmiotu realizującego zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej Lotos, podpisali we wrześniu br. dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Warszawską. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

Pod koniec września zgłoszony przez Lotos projekt „Pure H2” znalazł się na liście zatwierdzonych przez państwa członkowskie UE projektów wspartych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Oznacza to, że prawie 2 mln euro, a więc ok. 20 proc. budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych. Chodzi o uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999 proc.), który mógłby być wykorzystywany przede wszystkim przez środki transportu miejskiego. Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy Lotos, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.