BP: do 2050 roku zredukujemy emisje netto do zera

12 lutego br. BP określiło nową ambicję, zgodnie z którą stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r. oraz pomoże zredukować światową emisję netto do zera. W realizacji tej ambicji pomoże dziesięć zadań.

Pięć zadań, które pomogą zredukować emisje netto BP do zera:

1.   Emisje netto na poziomie zerowym w całej organizacji BP w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050.
2.   Emisje netto na poziomie zerowym w działalności BP związanej z wydobyciem ropy i gazu ziemnego w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050.
3.   Ograniczenie o 50 proc. wskaźnika emisji z produktów sprzedawanych przez BP nie później niż do roku 2050.
4.   Instalacja urządzeń do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego BP do 2023 r. i zmniejszenie wskaźnika emisji metanu z działalności o 50 proc.
5.   Stopniowy wzrost odsetka inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym.

Pięć zadań, które pomogą zredukować światowe emisje netto do zera:

6.   Aktywne wspieranie polityk prowadzących do obniżania emisji netto do zera, w tym opłat za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.
7.   Dalsze zachęcanie pracowników BP do realizacji celów oraz mobilizowanie ich do popierania opcji „zero netto”.
8.   Określenie nowych oczekiwań w relacjach z organizacjami branżowymi.
9.    Bycie postrzeganym jako lider w zakresie przejrzystości raportowania, w tym wspieranie zaleceń TCFD (Grupy Zadaniowej ds. Ujawnień Finansowych związanych z Klimatem).
10.   Utworzenie nowego zespołu, którego zadaniem będzie pomoc krajom, miastom i dużym firmom w dekarbonizacji.

W celu realizacji tej ambicji firma BP zostanie gruntownie przeorganizowana i stanie się bardziej zintegrowana i skoncentrowana. W jej skład wejdą:

•       Cztery grupy biznesowe odpowiedzialne za wyniki i wzrost wartości: Production & Operations; Customers & Products; Gas & Low Carbon Energy; i Innovation & Engineering.

·        Trzy organizacje integrujące (integrators) odpowiedzialne za poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości: Sustainability & Strategy; Regions, Cities & Solutions; i Trading & Shipping.

·        Cztery główne organizacje wspierające realizację celów biznesowych (enablers): Finance; Legal; People & Culture; i Communications & Advocacy. W okresie transformacji BP zobowiązuje się do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników:

Nie ulegają zmianie podstawowe zobowiązania BP:

•      do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i stabilny

•      do utrzymania propozycji dla inwestorów BP, w tym zobowiązania do:

o   zwiększania stabilnych wolnych przepływów gotówkowych i wypłat dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie;

o    utrzymywania silnych ram finansowych oraz dyscypliny pod względem kosztów i kapitału, oraz zmniejszenia dźwigni finansowej w bilansie;

o   zrealizowania celów dotyczących wolnych przepływów gotówkowych na 2021 r.

We wrześniu BP zorganizuje dzień rynków kapitałowych, aby przedstawić swoją strategię oraz plany krótkoterminowe.

Nowy prezes BP, Bernard Looney, przedstawił nowy cel i ambicję firmy. Nowym celem BP jest przedefiniowanie energii z korzyścią dla ludzi i naszej planety. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki najbardziej śmiałej w branży ambicji, aby BP stało się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050, oraz aby pomóc zredukować światową emisję netto do zera. Ambicję tę można będzie zrealizować dzięki dziesięciu zadaniom. W realizacji planów pomoże całkowita reorganizacja BP oraz zobowiązanie do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w okresie transformacji.

– Globalny budżet emisji dwutlenku węgla jest ograniczony i szybko się wyczerpuje; musimy pilnie wdrożyć opcję „zero netto”. Wszyscy oczekujemy energii, która jest niezawodna i ma przystępną cenę, ale to już nie wystarczy. Energia musi też być czystsza. W tym celu należy zainwestować biliony dolarów w przebudowę światowego systemu energetycznego. Będzie to wymagało przedefiniowania energii, jaką znamy dziś. Z pewnością wiązać się to będzie z trudnościami, ale także olbrzymimi możliwościami. Jest jasne dla mnie i dla naszych interesariuszy, że aby BP mogło odegrać w tym procesie ważną rolę i realizować swój cel, musimy się zmienić. A my chcemy się zmienić – to słuszny kierunek, korzystny dla świata i dla BP – powiedział Bernard Looney.

– Rynki energetyczne ulegają zmianom na skutek zmian klimatycznych, technologicznych i zmieniających się oczekiwań społeczeństwa. Rada wspiera ambicję BP, którą realizować będą Bernard i jego nowy zespół zarządzający. Dążenie do celu, jakim jest opcja „zero netto”, jest korzystne nie tylko dla BP, lecz również dla naszych akcjonariuszy i w szerszym ujęciu – dla społeczeństwa. Rozpoczynając realizację tego ambitnego programu nadal  koncentrujemy się na tym, co istotne: bezpieczna, stabilna i efektywna działalność oraz wypełnianie zobowiązań wobec naszych inwestorów – skomentował Helge Lund, przewodniczący rady BP.

Przedefiniowanie energii

Nową ambicją BP jest przeobrażenie się w firmę o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050. Opcja „zero netto” obejmuje emisje gazów cieplarnianych z globalnej działalności, obecnie wynoszące ok. 55 mln ton ekwiwalentu CO2 (MteCO2e) rocznie, oraz emisje dwutlenku węgla z wydobywanej ropy i gazu ziemnego, które obecnie utrzymują się na poziomie ok. 360 MteCO2e rocznie – w obu przypadkach w ujęciu bezwzględnym. Łącznie realizacja tych celów oznaczać będzie zmniejszenie do zera emisji netto z obecnego poziomu ok. 415 MteCO2e rocznie.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– GRUDZIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– Tak właśnie będzie wyglądać spadek poziomu emisji netto do zera w BP. Bezpośrednio dotyczy całkowitych emisji związanych z wydobywanymi produktami oraz wszystkich emisji gazów cieplarnianych powstających w naszej działalności. Będą to redukcje w ujęciu bezwzględnym, ponieważ tego potrzebuje świat. Gdyby takie działania przeprowadzono w odniesieniu do każdej wydobytej baryłki ropy i gazu, problem emisji w naszym sektorze zostałby rozwiązany. Jednak na świecie nic nie jest takie proste; cały system energetyczny należy przekształcić i w tym procesie każdy ma do odegrania swoją rolę – producenci i sprzedawcy energii, decydenci i wszyscy użytkownicy energii – powiedział Bernard Looney.

BP zamierza również pomóc swoim klientom ograniczyć ich emisje poprzez redukcję wskaźnika emisji ze sprzedawanych produktów o połowę nie później niż do roku 2050, oferując klientom większy wybór lepszych produktów o niskiej lub zerowej emisji.

BP zamierza także zainstalować urządzenia do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego do 2023 r. i zmniejszyć wskaźnik emisji metanu z działalności o 50 proc. Z czasem BP planuje także zwiększyć odsetek inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym:

– Spodziewamy się z czasem inwestować coraz więcej w działalność opartą na technologiach niskoemisyjnych, a mniej w przedsięwzięcia związane z ropą i gazem ziemnym. Chcemy inwestować mądrze w projekty, które generują wartość, rozwijają skalę działalności oraz przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu – skomentował Bernard Looney.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.