Dobre półrocze 2018 Grupy Lotos

Udostępnij artykuł
W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa Lotos wypracowała ponad 850 mln zł zysku netto (+50 proc. r/r). Rafineria przerobiła w tym czasie ponad 5 mln t surowca (+25,5 proc. r/r), którego ponad 36 proc. pochodziło z kierunku innego niż rosyjski. Pomimo niższego poziomu marż rafineryjnych oraz słabszego kursu USD/PLN, koncern osiągnął prawie 1,4 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO.

Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 1,35 mld zł (+79,6 proc. r/r). Zadłużenie netto spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtowało się na poziomie 4,48 mld zł, a wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł na ten dzień 24,8 proc. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,9x w porównaniu do 1,4x z 30 czerwca 2017 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Lotos utrzymała poziom skonsolidowanych wyników operacyjnych na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Kluczowy parametr, EBITDA wg LIFO oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, wyniósł prawie 1,4 mld zł dzięki utrzymaniu wysokiej efektywności funkcjonowania segmentu produkcji i handlu oraz stabilnemu wynikowi segmentu wydobywczego.

Pod koniec czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2018 r.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Wydobycie zgodne z założeniami strategii

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i współpracy z dobrymi partnerami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym całkowite wydobycie udało się utrzymać na poziomie powyżej założeń strategicznych (ok. 22 tys. boe/d). Dzienne wydobycie Lotosu w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2 kw. 2018 r. 22,7 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i wzrosło o 3,6 proc. kw/kw. Natomiast w całym pierwszym półroczu 2018 r. dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 22,33 tys. boe.

W 2 kw. 2018 r. finalizowano proces reorganizacji kapitałowej segmentu wydobywczego. Na początku kwietnia aktywa projektu Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim) przeszły z Lotos Petrobaltic do Lotos Upstream. Obecnie w ramach struktury Lotos Upstream, oprócz wspomnianego Baltic Gas, są także: Lotos Geonafta, Lotos Exploration & Production Norge oraz Lotos Upstream UK.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku spółka wydobyła w sumie ponad 4 mln boe. Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 176,4 mln zł (+32,6 proc. r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 236,7 mln zł (+11,2 proc. r/r). Na takie wyniki korzystnie wpłynął wzrost r/r notowań ropy naftowej o 50,4 proc. r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 50,9 proc., łagodząc jednocześnie efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-12,8 proc.).

Przerób i handel na plusie

W 2 kw. 2018 r. gdańska rafineria pracowała stabilnie, z pełnym obciążeniem, utrzymując przerób na poziomie 2,6 mln t ropy naftowej (+19 proc. r/r). W całym pierwszym półroczu 2018 r. ponad 36 proc. surowca pochodziło z kierunku innego niż rosyjski.

Sprzedaż produktów naftowych w 2 kw. 2018 r. wyniosła ok. 2,9 mln t i była o 13,9 proc. r/r wyższa. Wspominany wzrost wolumenu sprzedaży oraz wzrost średniej ceny sprzedaży netto przełożyły się na o 39 proc. r/r wyższe przychody segmentu produkcji i handlu (na poziomie 7,3 mld zł). Oczyszczony wynik EBITDA LIFO tego segmentu w 2 kw. 2018 r. wyniósł 581,7 mln zł, tj. o 79,7 proc. więcej kw/kw i o 22,9 proc. więcej r/r.

EFRA: dwie ważne instalacje gotowe do uruchomienia

30 czerwca 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 95,5 proc. W kwietniu zakończono prace budowlano-montażowe zakresu instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU), czyli dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA, a następnie instalacje te osiągnęły status gotowości do uruchomienia (RFSU, ang. ready for start-up).

Do prób i testów przekazano nową stację kondensatu (nr 7), pompownię hydrowaxu, instalację SWS I (striper wód kwaśnych) oraz wszystkie rurociągi międzyobiektowe, w tym rurociągi potrzebne dla HGU i HVDU. Zakończono też prace montażowe zbiorników półproduktów DCU i przeprowadzono gwarancyjny ruch testowy instalacji SRU II (nowe instalacje Claus’a). Do użytkowania przekazano budynek socjalno-biurowy Zakładu Koksowania Lotos Asfalt, instalację OGU i chłodnie wentylatorowe.

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania kontynuowano rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firmą KT – Kinetics Technology) w celu wypracowania realnego harmonogramu prac. Przesunięcie umownego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji Projektu EFRA pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.08.2018
Aktualizacja: 09.08.2018