Oferta na opomiarowanie zbiorników benzyny

Udostępnij artykuł

Zakresy rzeczowe zbiorników są różne w zależności od jego rodzaju i obejmują m.in.: montaż rur pomiaru radarowego, pobór próbek, wykonanie przejścia rur pomiarowych przez wewnętrzny dach pływający i uszczelnienie przejść, montaż i demontaż zaślepek, włazów bocznych, wrót wyczystkowych i dachowych, a także wykonanie litrażowania zbiornika i dostarczenie świadectw i instrukcji pomiarowej.Trzeba także okablować i podłączyć radarowe przetworniki poziomu, sondy temperaturowych oraz przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień.

Prace musza być realizowane w okresie 11.10.2010 r. – 20.11.2010 r. Oferent musi posiadać Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001 ISO 18001 (lub być w trakcie jego wdrażania). Oferent powinien wskazać osobę upoważnioną do odbycia wizji lokalnej oraz skontaktować się z realizatorem zadania lub gospodarzem obiektu, celem ustalenia terminu wizyty i uzgodnienia niezbędnego wyposażenia przedstawiciela oferenta do poruszania się na terenie instalacji (odpowiednie ubranie i środki ochronne).

Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace to 36 miesięcy. PKN Orlen zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich oraz negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego.

Opublikowano: 27.09.2010
Aktualizacja: 27.09.2010