Orlen i Lotos na ostatniej prostej w kierunku połączenia

Udostępnij artykuł

Orlen i Lotos uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku Grupy Lotos do PKN Orlen. W zamian za akcje Grupy Lotos akcjonariusze gdańskiej spółki otrzymają akcje powiększonego PKN Orlen. Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia. Muszą ją wyrazić akcjonariusze obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

Orlen i Lotos Daniel Obajtek

Finalizacja procesu umożliwi budowę silnego koncernu multienergetycznego, realizującego inwestycje zwiększające niezależność surowcową i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

– Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę Orlen, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy Lotos, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów. Pomoże nam w tym także współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie. W efekcie przyczynimy się do modernizacji i dalszego rozwoju naszego biznesu. Jednocześnie zwiększymy jego odporność na coraz bardziej niestabilne otoczenie rynkowe oraz zbudujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów indywidualnych i lokalnych społeczności.
– mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Fuzja Orlen i Lotos

Parytet wymiany, który został określony, a także finalne, szczegółowe założenia połączenia były przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych. Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W wyniku fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym będzie dodatkowo wzmocniona.

Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom Grupy Lotos przejmujący wyda akcje połączeniowe w stosunku: 1,075 (akcje PKN Orlen) : 1 (akcje Grupy Lotos). To oznacza, że w zamian za jedną akcję Grupy Lotos jej akcjonariusze otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen, przy czym liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze Grupy Lotos otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

Integracja aktywów

Przyjęta formuła połączenia to najprostsze i najszybsze rozwiązanie, możliwe do zastosowania w tej transakcji. Pozwoli ono na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych. Przyjęta struktura transakcji zapewni też lepszą płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności.

Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos to ważny etap w budowie silnego i zdywersyfikowanego koncernu multienergetycznego. Postępująca transformacja energetyczna stanowi potężne wyzwanie dla spółek sektora paliwowo-energetycznego, gdyż zakłada stopniowe odchodzenie od węglowodorów i paliw konwencjonalnych na rzecz nowych i bardziej zrównoważonych źródeł energii. Połączony koncern, utworzony z aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Grupy Lotos, i PGNiG, stanie się największą spółką Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie zdolny do stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i realizacji najbardziej ambitnych inwestycji.

Zamiarem połączonego koncernu będzie osiągnięcie doskonałości operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności takich, jak wydobycie i produkcja rafineryjna. Integracja aktywów znajdujących się obecnie w różnych podmiotach będzie skutkowała poprawą efektywności, a strategiczne partnerstwa w tym zakresie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Centralnej, które jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Dywersyfikacja działalności

Dodatkowo, zidentyfikowano obszary strategicznego rozwoju, które umożliwią połączonemu koncernowi dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie. Połączony koncern w perspektywie 2030 roku miałaby stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie. Kolejnym obszarem strategicznego rozwoju połączonego koncernu będzie energetyka. Integracja czterech grup kapitałowych, której element stanowi połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos, umożliwi realizację ambitnych inwestycji w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Połączony koncern stanie się liderem w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej oraz docelowo małej energetyki jądrowej.

PKN Orlen posiada zdywersyfikowane źródła przychodów i zdecydowanie szersze portfolio produktowe. W procesie przerobu ropy rośnie znaczenie segmentu petrochemii, dobrze rozwiniętego w PKN Orlen. W obliczu zmieniających się trendów rynkowych połączenie daje więc Grupie Lotos gwarancję długoterminowej, stabilnej działalności. Równocześnie, połączony koncern będzie posiadać skalę i środki umożliwiające rozwój w najbardziej innowacyjnych i często nieskomercjalizowanych jeszcze obszarach takich, jak chociażby wodór, a to właśnie kompetencje i aktywa Grupy Lotos miałyby odegrać istotną rolę w tym procesie.

Inwestycje

Po połączeniu wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN Orlen, Grupa Lotos oraz PGNiG. To przełoży się na wymierne korzyści dla pracowników, którzy uzyskają nowe, nieosiągalne dla nich obecnie, możliwości rozwoju zawodowego. Rozwój połączonej grupy będzie bazować na najlepszych doświadczeniach poszczególnych firm. W Gdańsku przewidziana jest organizacja centrów kompetencyjnych z zakresu logistyki kolejowej, rozwoju kompetencji olejowych, technologii wodorowych, czy też paliw żeglugowych.

Kluczowymi inicjatywami budowania wartości będą działania realizujące synergie wynikające z połączenia, podnoszenie efektywności procesów, rozwój nowych obszarów działalności oraz wdrażanie innowacji w ramach procesu integracji. Proces fuzji od początku przebiega w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu silnego, zintegrowanego koncernu.

Źródło: PKN Orlen

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.