Orlen opublikował wyniki za 2020 rok

Udostępnij artykuł
PKN Orlen w 2020 roku osiągnął wynik EBITDA LIFO na wysokim poziomie 12,1 mld zł oraz zysk netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa. W tym czasie kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł.

W 2020 roku rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki z zyskiem EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego, związanego z pandemią COVID-19, przychody ze sprzedaży uplasowały się na poziomie 86,2 mld zł. Pod koniec listopada ubiegłego roku przyjęta została długoterminowa strategia PKN Orlen do roku 2030 roku, a we wrześniu polityka klimatyczna Grupy Orlen, która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej przez Koncern w 2050 roku.

– W 2020 roku osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności. Dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe. Jesteśmy firmą globalną, więc podejmowane decyzje i działania muszą być ukierunkowane na wzmacnianie naszej pozycji w stosunku do konkurentów, bo w długiej perspektywie, w grze zostaną tylko najsilniejsze koncerny. Rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podejmując trzy lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, właściwie określiliśmy strategiczne kierunki rozwoju – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W 2020 roku konsekwentnie realizowano działania nakierowane na tworzenie multienergetycznego koncernu. PKN Orlen kontynuował i zainicjował szereg działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na wzrost zysków i poszerzenie oferty produktowej. Kontynuowane były prace nad inwestycjami w segment petrochemiczny oraz rozbudowa mocy nawozowych w Anwil czy przekształcanie spółki Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię, m.in. poprzez budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. Rozpoczęła się również inwestycja w instalację Visbreakingu w Płocku. PKN Orlen sfinalizował nabycie akcji spółki Energa, zakończył przejęcie spółki Ruch, uzyskał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na akwizycję Grupy Lotos oraz zainicjował proces przejęcia PGNiG. Na początku grudnia ubiegłego roku zainicjowany został proces przejęcia Grupy Polska Press, na bazie, której PKN Orlen zbuduje nowoczesną platformę do komunikacji z klientami. W 2020 roku wzmacniano kompetencje w obszarze odnawialnych źródeł energii, m.in. poprzez przejęcie Grupy Energa oraz zaawansowane przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej, co umożliwiło wybór partnera branżowego do realizacji tego projektu na początku 2021 roku.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– GRUDZIEŃ 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
W 2020 roku PKN Orlen osiągnął:

• EBITDA LIFO na poziomie 12,1 mld zł (przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych i uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa)
• zysk netto w wysokości 3,4 mld zł
• przychody na poziomie 86,2 mld zł

PKN Orlen w 4 kwartale 2020 roku utrzymał stabilną pozycję i wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. W tym czasie spółka wyemitowała obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, gdzie poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. PKN Orlen uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Na wynik segmentu rafineryjnego w 4 kwartale 2020 roku znaczący wpływ miały niekorzystne warunki makroekonomiczne. Spowodowane były głównie spadkiem marż na lekkich i średnich destylatach, niższym dyferencjałem Brent/Ural o (-) 1,4 USD/bbl (r/r) i umocnieniem złotówki względem dolara. Duże znaczenie miał także ujemny wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne, realizowanych na zakupach ropy naftowej i sprzedaży produktów. Czynniki te spowodowały, że segment rafineryjny osiągnął EBITDA LIFO na poziomie (-) 145 mln zł. Niekorzystne efekty zostały częściowo ograniczone wpływem wyższych marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższych kosztów zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy o (-) 19 USD/bbl. Przerób ropy wyniósł 7,4 mt, natomiast sprzedaż 6,2 mt.

Segment petrochemiczny w ostatnim kwartale 2020 roku osiągnął 508 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 187 proc. (r/r). Jest to efekt poprawy wyników przez wszystkie spółki segmentu m.in. dzięki wyższym (r/r) marżom petrochemicznym oraz osłabieniu złotówki względem euro. Sprzedaż produktów petrochemicznych wyniosła 1,4 mt i była wyższa o 17 proc. (r/r), w tym: poliolefin o 47 proc., nawozów o 12 proc., PCW o 115 proc. i PTA o 15 proc., przy porównywalnej sprzedaży olefin. W Polsce wzrost wyniósł 13 proc. (r/r) w efekcie wyższej sprzedaży etylenu, PTA, nawozów i PCW, w Czechach 22 proc. (r/r) w związku z wyższą sprzedażą polietylenu, spowodowaną uruchomieniem PE3, polipropylenu oraz PCW, natomiast w Orlen Lietuva aż 200 proc. (r/r) w efekcie wyższej sprzedaży zewnętrznej propylenu.

W 4 kwartale ub.r. Koncern odnotował rekordowy wynik segmentu energetycznego, który wyniósł 1,1 mld zł EBITDA LIFO. To wzrost o 192 proc. (r/r). Rezultat ten został osiągnięty głównie w efekcie konsolidacji wyników Grupy Energa przy korzystnym wpływie makro (r/r) spowodowanym szybszym wzrostem cen energii elektrycznej w porównaniu do cen gazu. W tym czasie Koncern dysponował 3,2 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ponad 70 proc. pochodziła ze źródeł zero i niskoemisyjnych, wyniosła 3,3 TWh, co oznacza wzrost o 10 proc. (r/r). Na zwiększenie produkcji energii elektrycznej wpływ miało głównie korzystne makro dla bloków gazowych, elektrowni wodnych (lepsze warunki hydrometeorologiczne), elektrowni wiatrowych (wzrost wietrzności i oddana do użytku nowa farma wiatrowa Energi o mocy ok. 31 MW) oraz mniejszy wolumen ze spalania biomasy (rezygnacja ze współspalania w Ostrołęce). Sprzedaż energii elektrycznej utrzymała się na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce wzrosła jej dystrybucja. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen koncentruje się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Inwestycja w pierwszą farmę wiatrową na Bałtyku będzie realizowana wspólnie z wybranym partnerem – kanadyjską spółką Northland Power.

Segment detaliczny PKN Orlen wypracował w 4 kwartale ub.r. 827 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 41 proc. (r/r). Na dobry wynik wpłynął głównie wzrost marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku czeskim i litewskim (r/r). W tym czasie kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. O 145 wzrosła liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec grudnia 2020 roku było ich łącznie 2290, w tym: 1725 Stop Cafe w Polsce (włączając 662 sklepy convenience), 385 Stop Cafe w Czechach, 139 star Connect w Niemczech, 28 Stop Cafe na Litwie oraz 13 Stop Cafe na Słowacji. Zgodnie z przyjętą strategią, Koncern konsekwentnie przystosowywał sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 104 (r/r) i obecnie wynosi 212, w tym: 167 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 43 stacje CNG. Najwięcej jest ich zlokalizowanych w Polsce – 137, w Czechach 66, a w Niemczech 9.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 50 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. (r/r). Wynik ten Koncern osiągnął pomimo spadku cen ropy i kondensatu gazowego głównie dzięki wyższym cenom gazu (r/r) oraz transakcjom zabezpieczającym przepływy pieniężne. W Polsce średnie wydobycie wyniosło 1 tys. boe/d, przy czym 100 proc. stanowił gaz, a w Kanadzie 15,2 tys. boe/d, w tym 42 proc. stanowiły węglowodory ciekłe. W grudniu 2020 roku, w ramach testu produkcyjnego, spółka Orlen Upstream uruchomiła wydobycie gazu ziemnego ze złoża Bystrowice. Zrealizowano również wiercenie otworu Grodzewo-1 i przeprowadzono testy wydobywcze. Z kolei w Kanadzie wznowiono prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów, w tym m.in. rozpoczęto wiercenie trzech otworów na obszarze Ferrier oraz jednego otworu na obszarze Kakwa. Ponadto Koncern prowadzi działania proekologiczne, które pozwolą zredukować emisję gazów cieplarnianych i spełnić wszystkie wymagania środowiskowe wprowadzone przez rząd federalny i prowincjonalny Kanady.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 04.02.2021
Aktualizacja: 04.02.2021