Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Udostępnij artykuł
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Energii zostało podpisane w dniu 28 sierpnia 2019 r. Jego celem jest uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do tankowania gazem ziemnym pojazdów samochodowych, i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716). Wprowadzane przepisy prawne przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.

Dokument określa wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego, a także przewiduje zasady kontroli spełnienia tych wymagań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie jest jednym z elementów ram prawnych dla rozwoju wykorzystania gazu ziemnego w sektorze transportu w Polsce. Zgodnie z Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dokumentem przygotowanym przez Ministra Energii i przyjętym przez rząd w dniu 29 marca 2017 r., do końca 2020 roku w 32 wybranych aglomeracjach w Polsce ma zostać rozmieszczonych 70 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG). Natomiast do roku 2025 na sieciach TEN-T planuje się budowę i rozmieszczenie 14 publicznie dostępnych punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz budowę i rozmieszczenie 32 publicznie dostępnych punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG).

Rozporządzenie Ministra Energii uzupełnia ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania gazu ziemnego w transporcie, wspierając tym samym realizację wyżej wymienionych celów.

Pobierz: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.