Unimot podwyższa prognozę na 2020 rok

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, zdecydował o podwyższeniu prognozy finansowej na 2020 rok. Według nowych szacunków zarządu, skonsolidowana EBITDA skorygowana za cały 2020 r. powinna wynieść 80,0 mln zł wobec 62,3 mln zł zakładanych wcześniej.

Po analizie wyników finansowych za I kw. 2020 r. i sytuacji w kwietniu oraz maju 2020 r. oraz ocenie bieżącej sytuacji rynkowej i operacyjno-finansowej grupy, zarząd zdecydował o podniesieniu prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej o 17,7 mln zł, czyli o 28,4 proc. w stosunku do zakładanych wcześniej 62,3 mln zł. Zaktualizowana prognoza skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2020 r. wynosi 80,0 mln zł.

– Nowa wartość skonsolidowanej EBITDA skorygowanej została przygotowana w oparciu o zdecydowanie wyższe od oczekiwań wyniki finansowe za I kw. 2020 r. i wyraźnie lepszą od oczekiwań sytuację w kwietniu i maju 2020 r. – w szczególności w obszarze oleju napędowego i biopaliw. Wzięliśmy pod uwagę także nasze oczekiwania co do otoczenia zewnętrznego, które obecnie jest jednak dość niepewne. COVID-19 pozostaje realnym ryzykiem dla naszej działalności w drugiej części roku, a w konsekwencji może wpływać na realizację przyjętej prognozy – komentuje Marek Moroz, wiceprezes zarządu ds. finansowych Unimot.

– Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny przekazać inwestorom bardzo dobre wieści. Ten rok zaczął się dla nas wyśmienicie. I kwartał br. to historycznie dobry kwartał, a kolejne miesiące także były wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań. Póki co widać, że w sytuacji pandemii COVID-19 bardzo dobrze się odnaleźliśmy, ale jednocześnie chcę podkreślić, że wciąż jesteśmy czujni i zachowujemy restrykcyjne podejście do kosztów – podkreśla Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot

Zaktualizowana prognoza została przygotowana według najlepszej wiedzy arządu na dzień jej sporządzenia. Zgodnie z deklaracjami zarządu, grupa będzie dokonywała bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.