URE: Zmiany w koncesjach na magazynowanie paliw

Udostępnij artykuł

W 2009 roku cofnięto lub stwierdzono wygaśnięcie dwunastu koncesji na magazynowanie paliw ciekłych.

Koncesja udzielona przedsiębiorstwu wygasa przed upływem czasu, na jaki została wydana,
z dniem wykreślenia danego przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji (art. 42 ustawy – Prawo energetyczne). O fakcie wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji Prezes URE dowiaduje się z reguły od innych organów, ponieważ przedsiębiorcy po zaprzestaniu działalności zazwyczaj nie są zainteresowani formalnym powiadomieniem urzędu. Kierowana do nich w takich przypadkach korespondencja najczęściej pozostaje bez odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji, wydawana jest decyzja deklaratoryjna o wygaśnięciu koncesji z dniem wykreślenia.

W zdecydowanej większości przypadków podejmowanie decyzji w sprawie cofnięcia koncesji następowało, gdy przedsiębiorcy:

  • zaprzestali wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej,
  •  nie uiszczali opłat koncesyjnych
  •  w sposób rażący naruszali warunki udzielonej koncesji (np. poprzez wielokrotne wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwych parametrach jakościowych)
  • oraz, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.
Opublikowano: 01.10.2010
Aktualizacja: 01.10.2010