Dyrektor zarządzający siecią Avia w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot: Miniony rok był dla nas przełomowy

Udostępnij artykuł

[TYLKO U NAS]

Rok 2023 rozpoczął się dla branży paliwowej pod znakiem sankcji na rosyjskie produkty naftowe oraz olej napędowy, co wywołało znaczną niepewność dotyczącą przyszłości dostaw. Kraje, które dołączyły do sankcji, stanęły przed wyzwaniem daleko idącego przemodelowania łańcucha dostaw, aby zapewnić stabilne zaopatrzenie w te surowce – powiedział Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią Avia w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot.

Robert Nowek Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT

Już od czasu wybuchu woj­ny w 2022 roku i w obliczu nadchodzących sankcji, Gru­pa Unimot przygotowywała się do uniezależnienia od importu paliw z Rosji oraz aktywnie roz­wijała globalną sieć kontaktów handlowych. Kluczowym kro­kiem było wynajęcie terminala w duńskim Gulfhavn na począt­ku kwietnia tego samego roku, który jest centralnym punktem dla dostaw z różnych regionów świata, w tym ze Stanów Zjedno­czonych, Arabii Saudyjskiej oraz Dalekiego Wschodu. Dodatkowo, w połowie lutego 2023 roku, roz­poczęliśmy bezpośrednie dosta­wy oleju napędowego z USA do Polski, co było początkiem stałej relacji handlowej Grupy Unimot z amerykańskimi partnerami. W latach 2021-2022 Unimot sprowadzał produkt również z rafinerii europejskich, w tym ze Szwecji, Finlandii, Niemiec i Holandii, bezpośrednio do por­tu w Gdyni. Są to kierunki, z któ­rych Grupa zamierza korzystać również teraz, po wprowadzeniu sankcji na produkty ropopochod­ne z Rosji. Te działania stanowią część naszej strategii, mającej na celu zapewnienie stabilności zaopatrzenia w obliczu globalnej niepewności na rynku surowców.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z BEZPŁATNYM pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Miniony rok okazał się być przełomowy z perspek­tywy ponad 30-letniej hi­storii Grupy Unimot. Prze­jęcie aktywów Lotos Termi­nale, obecnie funkcjonują­cych już pod marką Unimot Terminale, zaowocowało zwiększeniem zatrudnienia o 600 nowych pracowni­ków. Jako firma powięk­szyliśmy się trzykrotnie, zajmując trzecią pozycję na rynku magazynowania paliw oraz drugą na rynku sprzedaży asfaltów.

Ta dywersyfikacja naszej dzia­łalności była szczególnie istotna w kontekście wyzwań, z którymi zmierzyliśmy się w drugiej po­łowie sierpnia 2023 roku. W ob­liczu sytuacji na polskim rynku oleju napędowego, w której ceny utrzymywały się poniżej notowań obserwowanych na rynkach świa­towych, Grupa Unimot, podobnie jak inni uczestnicy rynku, była zobowiązana do kontynuowa­nia dostaw paliwa, mimo nieko­rzystnych warunków cenowych. W odpowiedzi na te trudności ograniczyliśmy import tego pro­duktu do absolutnego minimum. Szacujemy, że w konsekwencji tej sytuacji tylko w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. Grupa utraciła korzyści rzędu 72,4 mln zł. Kluczowe stało się rozwijanie innych obszarów naszej dzia­łalności biznesowej, które było możliwe dzięki strategii dywer­syfikacji naszego biznesu. Dzięki wynikom osiągniętym przez spół­ki, które Grupa Unimot nabyła w 2023 roku oraz poprzez roz­wijanie pozostałych segmentów działalności, udało nam się znacząco…

* Cały komentarz Roberta Nowka, dyrektora zarządzającego siecią Avia w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot do przeczytania w:

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2024
>> kliknij, aby zapoznać się z BEZPŁATNYM wydaniem <<

Liderzy-Rynku-Dostawcy-dla-Stacji-_aliw-2024-okladka-Petrolnet

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 15.05.2024
Aktualizacja: 15.05.2024